Termat dhe Kushtet

Kushtet dhe kushtet


A. Kushtet e përgjithshme

1 Juridiksioni
2 Lidhja e kontratës
3 Kostoja e kthimit të mallrave në rast anulimi
4 Çmimet dhe kushtet e pagesës
5 Kushtet e dorëzimit dhe transportit
6 Përgjegjësia për defektet
7 Ligji në fuqi

B. Informacioni i klientit

1 Informacion rreth identitetit të klientit
2 Informacion rreth veçorive thelbësore të mallrave ose shërbimeve
3 Informacion rreth lidhjes së kontratës
4 Informacion rreth pagesës dhe dorëzimit
5 Informacion rreth hapave teknikë që çojnë në lidhjen e kontratës
6 Informacion në lidhje me ruajtjen e tekstit të kontratës
7 Informacion rreth mjeteve teknike për të shmangur gabimet në hyrje
8 Informacion në lidhje me gjuhët në dispozicion për lidhjen e kontratës

A. Kushtet e përgjithshme

1 Juridiksion

1.1 Këto terma dhe kushte të “Börner Distribution International GmbH” (referuar si “shitësi”) zbatohen për të gjitha kontratat që një konsumator ose biznes (i referuar si “blerës”) do të lidhë me shitësin në lidhje me mallrat dhe / ose shërbimet e ofruara në dyqanin e tij online. Me këtë lëvdohet përfshirja e kushteve të klientit, përveç nëse është rënë dakord për diçka tjetër.

1.2 Konsumator në kuptimin e këtyre kushteve të përgjithshme të biznesit është çdo person fizik, i cili kryen një transaksion juridik për një qëllim që nuk lidhet me veprimtarinë e tij tregtare ose të pavarur profesionale. Kontraktor në kuptimin e këtyre kushteve të përgjithshme të biznesit është çdo person fizik ose juridik ose ortakëri juridike, e cila ushtron veprimtari tregtare ose të pavarura profesionale në lidhje me një transaksion juridik.

2 Përfundimi i kontratës

2.1 Produkti i paraqitur në dyqanin online të shitësit nuk përfaqëson një ofertë detyruese nga shitësi, por shërben për paraqitjen e një oferte blerjeje ligjërisht të detyrueshme nga klienti.

2.2 Klienti mund të dorëzojë ofertën duke përdorur formularin e integruar të porosisë në dyqanin online të ofruar nga shitësi. Pas futjes së të dhënave personale, klienti dorëzon një ofertë të kontratës ligjore detyruese duke klikuar butonin dorëzo gjatë procesit të porositjes në lidhje me mallrat e vendosura në shportën e blerjes.

2.3 Shitësi mund të pranojë ofertën e klientit brenda dy ditësh, – duke i dërguar klientit një konfirmim me shkrim të porosisë ose duke dërguar një konfirmim të porosisë në formë teksti (faks ose e-mail), ndërsa pranimi i konfirmimit të porosisë. nga klienti është i rëndësishëm, ose – duke dërguar mallrat e porositura te klienti, ndërsa marrja e mallrave nga klienti është e rëndësishme, ose – duke kërkuar pagesë nga klienti pas marrjes së porosisë, nëse ekzistojnë disa nga alternativat e përmendura më sipër. , marrëveshja do të hyjë në fuqi gjatë periudhës kohore që një nga zgjedhjet e përmendura më sipër të ndodhë së pari. Nëse shitësi nuk e pranon ofertën e bërë nga klienti brenda periudhës së lartpërmendur, kjo do të konsiderohet si refuzim i ofertës me efektin që klienti nuk është më i lidhur me deklaratën e tij të qëllimit.

2.4 Afati për pranimin e ofertës fillon me ditën e dërgimit të ofertës nga klienti dhe përfundon me skadimin e ditës pasardhëse që pason dërgimin e ofertës. Nëse dita e fundit e afatit bie të shtunën, të dielën ose një festë të përgjithshme të miratuar nga shteti në vendndodhjen e biznesit të shitësit, një ditë e tillë do të zëvendësohet me ditën e mëparshme të punës.

2.5 Përpunimi i porosive dhe kontakti me klientët zakonisht ndodhin me E-mail dhe nëpërmjet trajtimit të automatizuar të porosive. Klienti duhet të sigurohet që adresa e postës elektronike e paraqitur në lidhje me porosinë është e saktë dhe e mjaftueshme për të transmetuar mesazhe midis tij dhe shitësit. Kur përdorni filtrat SPAM, klienti duhet të sigurohet që ose shitësi ose një palë e tretë e caktuar do të jenë në gjendje të kontaktojnë blerësin me email me informacione që kanë të bëjnë me porosinë.

3 Kostot e kthimit kur ushtroni të drejtën e anulimit

Nëse klienti ka të drejtë tërheqjeje, në rast të ushtrimit të së drejtës së tërheqjes vendosen kostot e rregullta të kthimit.

4 Çmimet dhe kushtet e pagesës

4.1 Çmimet e deklaruara nga shitësi janë çmimet përfundimtare dhe përfshijnë tatimet e detyrueshme ligjore mbi vlerën e shtuar. Nëse është e aplikueshme, kostot shtesë të dorëzimit dhe transportit do të tregohen në përshkrimin specifik të produktit.

4.2 Klienti ka një zgjedhje të opsioneve të pagesës siç tregohet në dyqanin online të shitësit.

4.3 Në rast të paradhënies me para në dorë, pagesa bëhet menjëherë pas lidhjes së kontratës.

5 Kushtet e dorëzimit dhe transportit

5.1 Dorëzimi i mallrave bëhet rregullisht me anë të metodës së transportit dhe në adresën e dorëzimit të specifikuar nga klienti. Në trajtimin e transaksionit, vetëm adresa e dorëzimit e treguar gjatë procesit të blerjes është e rëndësishme. Nëse klienti zgjedh PayPal si një zgjedhje pagese, adresa e dorëzimit e dhënë në momentin e fillimit të pagesës PayPal është e zbatueshme.

5.2 Në rast se kompania e transportit ia kthen mallrat shitësit pas një përpjekjeje të pasuksesshme të dorëzimit, klienti përballon të gjitha shpenzimet. Kjo nuk zbatohet nëse klienti ushtron të drejtën e tij të tërheqjes duke refuzuar pranimin, nëse ai nuk është përgjegjës për rrethanat që kanë çuar në pamundësinë e dorëzimit ose nëse ai nuk ka mundur të pranojë shërbimin e ofruar, përveç rastit kur shitësi e ka informuar atë për shërbim brenda një afati të arsyeshëm kohor.

5.3 Në parim, rreziku i humbjes aksidentale dhe përkeqësimit aksidental të mallit të shitur do të kalojë pas transferimit te klienti ose një person i autorizuar për të pranuar dorëzimin. Nëse klienti vepron si biznes, rreziku i humbjes aksidentale dhe përkeqësimit aksidental të mallit të shitur do të kalojë me dorëzimin e mallrave në adresën e biznesit të shitësit tek një kompani transporti e kualifikuar.

5.4 Shitësi rezervon të drejtën të tërhiqet nga kontrata në rast të dorëzimit të pasaktë ose të pahijshëm. Kjo do të zbatohet vetëm në rast se shitësi nuk është përgjegjës për dështimin e dorëzimit, veçanërisht në rast të përfundimit të një transaksioni mbulues të barabartë me furnizuesin. Shitësi do të marrë të gjitha masat e arsyeshme për furnizimin e mallrave. Në rast të mosdisponueshmërisë ose disponueshmërisë vetëm të pjesshme të mallit, klienti do të informohet menjëherë dhe kundërpërmbushja do të rimbursohet pa asnjë vonesë.

5.5 Nëse klienti dëshiron vetë-grumbullim, shitësi do ta informojë klientin përmes Email-it se mallrat e porositura janë gati për marrje. Pas marrjes së këtij Email, klienti do të jetë në gjendje të mbledhë mallrat pasi të bëjë marrëveshje me shitësin. Në këtë rast, nuk ngarkohen tarifa për dërgesë.

6 Detyrim për defekt

Zbatohet përgjegjësia ligjore.

7 Ligji i zbatueshëm

7.1 Të gjitha marrëdhëniet juridike të palëve i nënshtrohen ligjeve të Republikës Federale të Gjermanisë, me përjashtim të ligjeve për blerjen ndërkombëtare të mallrave të luajtshme. Kjo zgjedhje e ligjit do të zbatohet vetëm nëse mbrojtja e dhënë nuk është tërhequr nga rregulloret detyruese të shtetit ku klienti ka vendbanimin e tij të zakonshëm.

7.2 Nëse klienti vepron si tregtar, person juridik sipas së drejtës publike ose fond special sipas të drejtës publike me vendbanim në Republikën Federale të Gjermanisë, vendi ligjor do të jetë vetëm vendndodhja e shitësit. Nëse klienti ndodhet jashtë territorit të Republikës Federale të Gjermanisë, zyra e regjistruar e shitësit është vendi i vetëm i juridiksionit për të gjitha mosmarrëveshjet që rrjedhin nga kjo kontratë, nëse kontrata ose pretendimet që rrjedhin nga kontrata mund t’i caktohen veprimtaria profesionale dhe tregtare e klientit. Shitësi ka të drejtë në rastet e përmendura më parë të thërrasë gjykatën në banesën e klientit.

7.3 Gjuha e kontratës është gjermanishtja.

B. Informacioni i klientit

1 Informacion rreth identitetit të shitësit

Börner Distribution International GmbH

Industriegebiet Börner 1
54526 Niederkail, Gjermani
Telefoni: + 49 6575-95120
Telefaksi: + 49 6575-951233
E-Mail: service@boerner.de

Drejtor Menaxhues: Wolfgang Elsen

Gjykata e Regjistrimit: Gjykata e Qarkut Wittlich
Numri i Regjistrit: HRB 42344 Numri i Identifikimit të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar sipas § 27 a ligjit të tatimit mbi shitjet: DE 287787954

2 Informacion rreth karakteristikave thelbësore të mallrave ose shërbimeve

Karakteristikat kryesore të mallrave ose shërbimeve mund të merren nga përshkrimi i produktit përkatës i dhënë nga shitësi.

3 Informacion rreth lidhjes së kontratës

Lidhja e kontratës kryhet sipas numrit 2 të Kushteve dhe Kushteve të Përgjithshme të shitësit (shih më lart)

4 Informacion rreth pagesës dhe dorëzimit

Pagesa kryhet sipas numrit 4, dorëzimi sipas numrit 5 të Kushteve dhe Kushteve të Përgjithshme të shitësit (shih më lart)

5 Informacion rreth hapave teknikë, që çojnë në lidhjen e kontratës

Për dorëzimin e ofertës nëpërmjet formularit të porositjes online të shitësit, klienti duhet të kalojë hapat teknikë të mëposhtëm:

5.0.1 Vendosja e artikullit të dëshiruar në shportën virtuale të blerjeve

5.0.2 Regjistrimi në dyqanin online duke futur ID-në e përdoruesit dhe fjalëkalimin ose – nëse nuk ka llogari aktuale të klientit – duke futur të dhënat e porosisë në formularin e aplikimit të dhënë

5.0.3 Zgjedhja e adresës së dëshiruar të faturimit dhe transportit

5.0.4 Zgjedhja e metodës së dëshiruar të transportit

5.0.5 Zgjedhja e mënyrës së dëshiruar të pagesës

5.0.6 Përmbledhje e informacionit të porosisë

5.0.7 Dorëzimi i porosisë

5.1 Pranimi nga shitësi kryhet sipas numrit 2.3 të Kushteve dhe Kushteve të Përgjithshme të shitësit (shih më lart)

6 Informacion rreth ruajtjes së tekstit të kontratës

Teksti i kontratës ruhet nga shitësi dhe i jepet klientit pas porosisë së vendosur së bashku me Kushtet dhe Kushtet e Përgjithshme dhe informacione të tjera të klientit në formë teksti (për shembull si letër, faks ose e-mail) Përveç kësaj, kontrata teksti arkivohet në faqen e internetit të shitësve dhe mund të merret pa pagesë nga klienti duke përdorur një llogari klienti të mbrojtur me fjalëkalim dhe të dhënat përkatëse të hyrjes, nëse klienti ka krijuar një llogari përpara se të bëjë porosinë në dyqanin online.

7 Informacion rreth mjeteve teknike për të korrigjuar dhe korrigjuar gabimet e hyrjes

Përpara dërgimit të porosisë detyruese, klienti mund të korrigjojë gjithmonë të dhënat e tij duke përdorur funksionet e zakonshme të tastierës dhe miut. Përveç kësaj, të gjitha hyrjet shfaqen edhe një herë në një dritare konfirmimi dhe gjithashtu mund të korrigjohen duke përdorur funksionet normale të miut ose tastierës.

8 Informacion rreth gjuhëve të disponueshme për lidhjen e kontratës

Gjuha gjermane është ekskluzivisht e disponueshme për lidhjen e kontratës.