Privatësia dhe mbrojtja e të dhënave

Privatësia dhe mbrojtja e të dhënave


Politika e privatësisë

Jemi shumë të kënaqur që keni treguar interes për ndërmarrjen tonë. Mbrojtja e të dhënave është veçanërisht e një prioriteti të lartë për menaxhimin e Börner Distribution International GmbH. Përdorimi i faqeve të internetit të Börner Distribution International GmbH është i mundur pa asnjë tregues të të dhënave personale; megjithatë, nëse një subjekt i të dhënave dëshiron të përdorë shërbime të veçanta të ndërmarrjes nëpërmjet faqes sonë të internetit, përpunimi i të dhënave personale mund të bëhet i nevojshëm. Nëse përpunimi i të dhënave personale është i nevojshëm dhe nuk ka bazë ligjore për një përpunim të tillë, ne përgjithësisht marrim pëlqimin nga subjekti i të dhënave.

Përpunimi i të dhënave personale, si emri, adresa, adresa e postës elektronike ose numri i telefonit të një subjekti të të dhënave duhet të jetë gjithmonë në përputhje me Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR) dhe në përputhje me mbrojtjen e të dhënave specifike për vendin. rregulloret e zbatueshme për Börner Distribution International GmbH. Me anë të kësaj deklarate për mbrojtjen e të dhënave, ndërmarrja jonë dëshiron të informojë publikun e gjerë për natyrën, qëllimin dhe qëllimin e të dhënave personale që mbledhim, përdorim dhe përpunojmë. Gjithashtu, subjektet e të dhënave informohen, me anë të kësaj deklarate për mbrojtjen e të dhënave, për të drejtat që u takojnë.

Si kontrollues, Börner Distribution International GmbH ka zbatuar masa të shumta teknike dhe organizative për të siguruar mbrojtjen më të plotë të të dhënave personale të përpunuara përmes kësaj faqe interneti. Megjithatë, transmetimet e të dhënave të bazuara në internet në parim mund të kenë boshllëqe sigurie, kështu që mbrojtja absolute mund të mos garantohet. Për këtë arsye, çdo subjekt i të dhënave është i lirë të na transferojë të dhëna personale nëpërmjet mjeteve alternative, p.sh. me telefon.

1. Përkufizime

Deklarata për mbrojtjen e të dhënave të Börner Distribution International GmbH bazohet në termat e përdorur nga ligjvënësi evropian për miratimin e Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR). Deklarata jonë për mbrojtjen e të dhënave duhet të jetë e lexueshme dhe e kuptueshme për publikun e gjerë, si dhe për klientët dhe partnerët tanë të biznesit. Për ta siguruar këtë, së pari do të donim të shpjegonim terminologjinë e përdorur.

Në këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave, ne përdorim, ndër të tjera, termat e mëposhtëm:

a) Të dhënat personale

Të dhëna personale nënkupton çdo informacion që lidhet me një person fizik të identifikuar ose të identifikueshëm (“subjekt i të dhënave”). Një person fizik i identifikueshëm është ai që mund të identifikohet, drejtpërdrejt ose tërthorazi, veçanërisht duke iu referuar një identifikuesi si emri, një numër identifikimi, të dhënat e vendndodhjes, një identifikues në internet ose një ose më shumë faktorë specifikë fizikë, fiziologjikë, identitetin gjenetik, mendor, ekonomik, kulturor ose social të atij personi fizik.

b) Subjekti i të dhënave

Subjekt i të dhënave është çdo person fizik i identifikuar ose i identifikueshëm, të dhënat personale të të cilit përpunohen nga kontrolluesi përgjegjës për përpunimin.

c) Përpunimi

Përpunim është çdo operacion ose grup operacionesh që kryhet mbi të dhënat personale ose grupe të dhënash personale, qoftë ose jo me mjete të automatizuara, të tilla si grumbullimi, regjistrimi, organizimi, strukturimi, ruajtja, përshtatja ose ndryshimi, marrja, konsultimi, përdorimi, zbulimi me anë të transmetimit, shpërndarjes ose bërjes së disponueshme, përafrimi ose kombinimi, kufizimi, fshirja ose shkatërrimi.

d) Kufizimi i përpunimit

Kufizimi i përpunimit është shënimi i të dhënave personale të ruajtura me qëllim kufizimin e përpunimit të tyre në të ardhmen.

e) Profilizimi

Profilizimi nënkupton çdo formë të përpunimit të automatizuar të të dhënave personale që konsiston në përdorimin e të dhënave personale për të vlerësuar disa aspekte personale që kanë të bëjnë me një person fizik, në veçanti për të analizuar ose parashikuar aspekte në lidhje me performancën e atij personi fizik në punë, situatën ekonomike, shëndetin, preferencat personale. , interesat, besueshmëria, sjellja, vendndodhja ose lëvizjet.

f) Pseudonimizim

Pseudonimizim është përpunimi i të dhënave personale në atë mënyrë që të dhënat personale të mos mund t’i atribuohen më një subjekti të caktuar të të dhënave pa përdorimin e informacionit shtesë, me kusht që këto informacione shtesë të ruhen veçmas dhe t’i nënshtrohen masave teknike dhe organizative për të siguruar që të dhënat personale të mos i atribuohen një personi fizik të identifikuar ose të identifikueshëm.

g) Kontrolluesi ose kontrolluesi përgjegjës për përpunimin

Kontrolluesi ose kontrolluesi përgjegjës për përpunimin është personi fizik ose juridik, autoriteti publik, agjencia ose organi tjetër i cili, vetëm ose së bashku me të tjerët, përcakton qëllimet dhe mjetet e përpunimit të të dhënave personale; kur qëllimet dhe mjetet e këtij përpunimi përcaktohen nga ligji i Bashkimit ose i Shtetit Anëtar, kontrolluesi ose kriteret specifike për emërimin e tij mund të parashikohen nga ligji i Bashkimit ose i Shtetit Anëtar.

h) Përpunuesi

Përpunuesi është person fizik ose juridik, autoritet publik, agjenci ose organ tjetër që përpunon informata personale ta në emër të kontrollorit.

i) Marrësi

Marrësi është një person fizik ose juridik, autoritet publik, agjenci ose organ tjetër, të cilit i jepen të dhënat personale, qofshin ato palë të treta apo jo. Megjithatë, autoritetet publike që mund të marrin të dhëna personale në kuadrin e një hetimi të caktuar në përputhje me ligjin e Bashkimit ose të Shtetit Anëtar nuk do të konsiderohen si marrës; përpunimi i këtyre të dhënave nga këto autoritete publike do të jetë në përputhje me rregullat e zbatueshme të mbrojtjes së të dhënave sipas qëllimeve të përpunimit.

j) Palë e tretë

Pala e tretë është një person fizik ose juridik, autoritet publik, agjenci ose organ i ndryshëm nga subjekti i të dhënave, kontrolluesi, përpunuesi dhe personat të cilët, nën autoritetin e drejtpërdrejtë të kontrolluesit ose përpunuesit, janë të autorizuar të përpunojnë të dhëna personale.

k) Pëlqimi

Pëlqimi i subjektit të të dhënave është çdo tregues i dhënë lirisht, specifik, i informuar dhe i paqartë i dëshirave të subjektit të të dhënave, me anë të të cilit ai ose ajo, me një deklaratë ose me një veprim të qartë afirmativ, nënkupton marrëveshjen për përpunimin e të dhënave personale që lidhen me të. .

2. Emri dhe adresa e kontrollorit

Kontrolluesi për qëllimet e Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR), ligjeve të tjera për mbrojtjen e të dhënave të zbatueshme në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe dispozitave të tjera që lidhen me mbrojtjen e të dhënave është:

Börner Distribution International GmbH

Industriegebiet Börner 1

54526 Niederkail

Gjermania

Telefon: +49657595120

Email: service@boerner.de

Faqja e internetit: www.boerner.de

3. Emri dhe adresa e Zyrtarit të Mbrojtjes së të Dhënave

Zyrtari i Mbrojtjes së të Dhënave të kontrollorit është:

Thomas Lichter

Börner Distribution International GmbH

Industriegebiet Börner 1

54526 Niederkail

Gjermania

Telefon: +49657595120

Email: datenschutz@boerner.de

Faqja e internetit: www.boerner.de

Çdo subjekt i të dhënave mund, në çdo kohë, të kontaktojë drejtpërdrejt Zyrtarin tonë për Mbrojtjen e të Dhënave me të gjitha pyetjet dhe sugjerimet në lidhje me mbrojtjen e të dhënave.

4. Cookies

Faqet e internetit të Börner Distribution International GmbH përdorin cookie. Cookies janë skedarë teksti që ruhen në një sistem kompjuterik nëpërmjet një shfletuesi interneti.

Shumë faqe interneti dhe serverë përdorin cookie. Shumë cookie përmbajnë një të ashtuquajtur ID cookie. Një ID e cookie-t është një identifikues unik i cookie-t. Ai përbëhet nga një varg karakteresh përmes të cilit faqet dhe serverët e internetit mund të caktohen në shfletuesin specifik të internetit në të cilin është ruajtur cookie-ja. Kjo lejon faqet dhe serverët e vizituar të internetit të dallojnë shfletuesin individual të subjektit të dats nga shfletuesit e tjerë të internetit që përmbajnë skedarë të tjerë cookie. Një shfletues specifik i Internetit mund të njihet dhe identifikohet duke përdorur ID-në unike të cookie-t.

Nëpërmjet përdorimit të cookie-ve, Börner Distribution International GmbH mund t’u ofrojë përdoruesve të kësaj faqe interneti shërbime më miqësore për përdoruesit, të cilat nuk do të ishin të mundura pa cilësimin e cookie-ve.

Me anë të një cookie, informacioni dhe ofertat në faqen tonë të internetit mund të optimizohen duke pasur parasysh përdoruesin. Cookies na lejojnë, siç u përmend më parë, të njohim përdoruesit e faqes sonë të internetit. Qëllimi i kësaj njohjeje është të lehtësojë përdoruesit të përdorin faqen tonë të internetit. Përdoruesi i faqes së internetit që përdor cookie, p.sh. nuk ka nevojë të fusë të dhënat e aksesit sa herë që aksesohet në faqen e internetit, sepse kjo është marrë përsipër nga faqja e internetit dhe kështu cookie-t ruhen në sistemin kompjuterik të përdoruesit. Një shembull tjetër është cookie e një karroce blerjeje në një dyqan online. Dyqani online kujton artikujt që një klient ka vendosur në karrocën virtuale të blerjeve nëpërmjet një cookie.

Subjekti i të dhënave mund, në çdo kohë, të parandalojë vendosjen e cookies përmes faqes sonë të internetit me anë të një cilësimi korrespondues të shfletuesit të Internetit të përdorur, dhe në këtë mënyrë mund të mohojë përgjithmonë vendosjen e cookies. Për më tepër, cookies tashmë të vendosura mund të fshihen në çdo kohë nëpërmjet një shfletuesi interneti ose programeve të tjera softuerike. Kjo është e mundur në të gjithë shfletuesit e njohur të internetit. Nëse subjekti i të dhënave çaktivizon cilësimin e cookies në shfletuesin e përdorur të internetit, jo të gjitha funksionet e faqes sonë të internetit mund të jenë plotësisht të përdorshme.

5. Mbledhja e të dhënave dhe informacioneve të përgjithshme

Faqja e internetit e Börner Distribution International GmbH mbledh një sërë të dhënash dhe informacionesh të përgjithshme kur një subjekt i të dhënave ose një sistem i automatizuar thërret faqen e internetit. Këto të dhëna dhe informacione të përgjithshme ruhen në skedarët e regjistrit të serverit. Të mbledhura mund të jenë (1) llojet dhe versionet e shfletuesit të përdorur, (2) sistemi operativ i përdorur nga sistemi aksesues, (3) faqja e internetit nga e cila një sistem aksesimi arrin faqen tonë të internetit (të ashtuquajturat referues), (4) nën -faqet e internetit, (5) data dhe ora e aksesit në faqen e internetit, (6) një adresë e protokollit të internetit (adresa IP), (7) ofruesi i shërbimit të internetit të sistemit të aksesit dhe (8) çdo të dhënë tjetër të ngjashme dhe informacion që mund të përdoret në rast të sulmeve ndaj sistemeve tona të teknologjisë së informacionit.

Kur përdorni këto të dhëna dhe informacione të përgjithshme, Börner Distribution International GmbH nuk nxjerr asnjë përfundim përdorime në lidhje me subjektin e të dhënave. Përkundrazi, ky informacion është i nevojshëm për (1) ofrimin e përmbajtjes së faqes sonë të internetit në mënyrë korrekte, (2) optimizimin e përmbajtjes së faqes sonë të internetit si dhe reklamimin e saj, (3) për të siguruar qëndrueshmërinë afatgjatë të sistemeve tona të teknologjisë së informacionit dhe teknologjisë së faqes sonë të internetit , dhe (4) t’u sigurojë autoriteteve të zbatimit të ligjit informacionin e nevojshëm për ndjekjen penale në rast të një sulmi kibernetik. Prandaj, Börner Distribution International GmbH analizon të dhënat dhe informacionet e mbledhura në mënyrë anonime në mënyrë statistikore, me synimin për të rritur mbrojtjen e të dhënave dhe sigurinë e të dhënave të ndërmarrjes sonë dhe për të siguruar një nivel optimal të mbrojtjes për të dhënat personale që përpunojmë. Të dhënat anonime të skedarëve të regjistrit të serverit ruhen veçmas nga të gjitha të dhënat personale të ofruara nga një subjekt i të dhënave.

6. Regjistrimi në faqen tonë të internetit

Subjekti i të dhënave ka mundësinë të regjistrohet në faqen e internetit të kontrollorit me shënimin e të dhënave personale. Cilat të dhëna personale i transmetohen kontrolluesit përcaktohet nga maska përkatëse hyrëse e përdorur për regjistrim. Të dhënat personale të futura nga subjekti i të dhënave mblidhen dhe ruhen ekskluzivisht për përdorim të brendshëm nga kontrolluesi dhe për qëllimet e tij. Kontrolluesi mund të kërkojë transferim te një ose më shumë përpunues (p.sh. një shërbim parcelash) që përdor gjithashtu të dhëna personale për një qëllim të brendshëm që i atribuohet kontrolluesit.

Duke u regjistruar në faqen e internetit të kontrolluesit, ruhet edhe adresa IP – e caktuar nga ofruesi i shërbimit të internetit (ISP) dhe e përdorur nga subjekti i të dhënave – data dhe ora e regjistrimit. Ruajtja e këtyre të dhënave bëhet në sfondin se kjo është mënyra e vetme për të parandaluar keqpërdorimin e shërbimeve tona dhe, nëse është e nevojshme, për të bërë të mundur hetimin e shkeljeve të kryera. Deri më tani, ruajtja e këtyre të dhënave është e nevojshme për të siguruar kontrolluesin. Këto të dhëna nuk u kalohen palëve të treta, përveç rastit kur ekziston një detyrim ligjor për të kaluar të dhënat, ose nëse transferimi i shërben qëllimit të ndjekjes penale.

Regjistrimi i subjektit të të dhënave, me tregimin vullnetar të të dhënave personale, synon t’i mundësojë kontrolluesit t’i ofrojë subjektit të të dhënave përmbajtje ose shërbime që mund t’u ofrohen vetëm përdoruesve të regjistruar për shkak të natyrës së çështjes në fjalë. Personat e regjistruar janë të lirë të ndryshojnë në çdo kohë të dhënat personale të specifikuara gjatë regjistrimit ose t’i fshijnë ato plotësisht nga stoku i të dhënave të kontrolluesit.

Kontrolluesi i të dhënave, në çdo kohë, duhet t’i japë informacion sipas kërkesës çdo subjekti të të dhënave se cilat të dhëna personale ruhen për subjektin e të dhënave. Për më tepër, kontrolluesi i të dhënave do të korrigjojë ose fshijë të dhënat personale me kërkesë ose tregues të subjektit të të dhënave, për aq sa nuk ka detyrime statutore për ruajtjen. Tërësia e punonjësve të kontrolluesit janë në dispozicion të subjektit të të dhënave në këtë aspekt si persona kontaktues.

7. Abonimi në buletinet tona

Në faqen e internetit të Börner Distribution International GmbH, përdoruesve u jepet mundësia të abonohen në buletinin e ndërmarrjes sonë. Maska hyrëse e përdorur për këtë qëllim përcakton se cilat të dhëna personale transmetohen, si dhe kur urdhërohet buletini nga kontrolluesi.

Börner Distribution International GmbH informon klientët dhe partnerët e saj të biznesit rregullisht me anë të një buletini në lidhje me ofertat e ndërmarrjeve. Buletini i ndërmarrjes mund të merret vetëm nga subjekti i të dhënave nëse (1) subjekti i të dhënave ka një adresë të vlefshme e-mail dhe (2) subjekti i të dhënave regjistrohet për dërgimin e buletinit. Një e-mail konfirmimi do të dërgohet në adresën e-mail të regjistruar nga një subjekt i të dhënave për herë të parë për dërgimin e buletinit, për arsye ligjore, në procedurën e dyfishtë të zgjedhjes. Ky e-mail konfirmimi përdoret për të vërtetuar nëse pronari i adresës së postës elektronike si subjekt i të dhënave është i autorizuar të marrë buletinin.

Gjatë regjistrimit për buletinin, ne ruajmë gjithashtu adresën IP të sistemit kompjuterik të caktuar nga ofruesi i shërbimit të internetit (ISP) dhe të përdorur nga subjekti i të dhënave në momentin e regjistrimit, si dhe datën dhe orën e regjistrimit. Mbledhja e këtyre të dhënave është e nevojshme për të kuptuar keqpërdorimin (e mundshëm) të adresës së postës elektronike të një subjekti të të dhënave në një datë të mëvonshme, dhe për këtë arsye i shërben qëllimit të mbrojtjes ligjore të kontrolluesit.

Të dhënat personale të mbledhura si pjesë e një regjistrimi për buletinin do të përdoren vetëm për të dërguar buletinin tonë. Përveç kësaj, abonentët e buletinit mund të informohen me e-mail, për sa kohë që kjo është e nevojshme për funksionimin e shërbimit të buletinit ose një regjistrim në fjalë, siç mund të ndodhë në rast të modifikimeve në ofertën e buletinit, ose në rast të ndryshimit të rrethanave teknike. Nuk do të ketë transferim të të dhënave personale të mbledhura nga shërbimi i buletinit tek palët e treta. Abonimi në buletinin tonë mund të ndërpritet nga subjekti i të dhënave në çdo kohë e. Pëlqimi për ruajtjen e të dhënave personale, që subjekti i të dhënave ka dhënë për dërgimin e buletinit, mund të revokohet në çdo kohë. Për qëllime të revokimit të pëlqimit, një lidhje përkatëse gjendet në çdo buletin. Është gjithashtu e mundur që të çabonoheni nga buletini në çdo kohë drejtpërdrejt në faqen e internetit të kontrolluesit, ose t’ia komunikoni këtë kontrolluesit në një mënyrë tjetër.

8. Ndjekja e buletinit

Buletini i Börner Distribution International GmbH përmban të ashtuquajturat piksele gjurmuese. Një piksel gjurmues është një grafik në miniaturë i ngulitur në e-mail të tillë, të cilët dërgohen në formatin HTML për të mundësuar regjistrimin dhe analizën e skedarit të regjistrit. Kjo lejon një analizë statistikore të suksesit ose dështimit të fushatave të marketingut në internet. Bazuar në pikselin e integruar të gjurmimit, Börner Distribution International GmbH mund të shohë nëse dhe kur një e-mail është hapur nga një subjekt i të dhënave dhe cilat lidhje në e-mail janë thirrur nga subjektet e të dhënave.

Të dhëna të tilla personale të mbledhura në pikselët gjurmues që përmbahen në buletinet ruhen dhe analizohen nga kontrolluesi për të optimizuar dërgimin e buletinit, si dhe për të përshtatur përmbajtjen e buletineve të ardhshme edhe më mirë me interesat e subjektit të të dhënave. Këto të dhëna personale nuk do t’u kalohen palëve të treta. Subjektet e të dhënave kanë të drejtë në çdo kohë të revokojnë deklaratën përkatëse të veçantë të pëlqimit të lëshuar me anë të procedurës së zgjedhjes së dyfishtë. Pas një revokimi, këto të dhëna personale do të fshihen nga kontrolluesi. Börner Distribution International GmbH automatikisht e konsideron tërheqjen nga marrja e buletinit si anulim.

9. Mundësia e kontaktit nëpërmjet faqes së internetit

Faqja e internetit e Börner Distribution International GmbH përmban informacione që mundësojnë një kontakt të shpejtë elektronik me ndërmarrjen tonë, si dhe komunikim të drejtpërdrejtë me ne, i cili gjithashtu përfshin një adresë të përgjithshme të të ashtuquajturës postë elektronike (adresa e-mail). Nëse një subjekt i të dhënave kontakton kontrolluesin me e-mail ose nëpërmjet një formulari kontakti, të dhënat personale të transmetuara nga subjekti i të dhënave ruhen automatikisht. Të dhëna të tilla personale të transmetuara në baza vullnetare nga një subjekt i të dhënave te kontrolluesi i të dhënave ruhen për qëllime të përpunimit ose kontaktimit me subjektin e të dhënave. Nuk ka asnjë transferim të këtyre të dhënave personale te palët e treta.

10. Komentet funksionojnë në blog në faqen e internetit

Börner Distribution International GmbH u ofron përdoruesve mundësinë për të lënë komente individuale për kontributet individuale të blogut në një blog, i cili është në faqen e internetit të kontrolluesit. Një blog është një portal i bazuar në ueb, i aksesueshëm nga publiku, përmes të cilit një ose më shumë njerëz të quajtur blogerë ose web-blogerë mund të postojnë artikuj ose të shkruajnë mendime në të ashtuquajturat postime në blog. Postimet në blog zakonisht mund të komentohen nga palë të treta.

Nëse një subjekt i të dhënave lë një koment në blogun e publikuar në këtë faqe interneti, komentet e bëra nga subjekti i të dhënave gjithashtu ruhen dhe publikohen, si dhe informacioni mbi datën e komentit dhe mbi (pseudonimin) e përdoruesit të zgjedhur nga subjekti i të dhënave. . Përveç kësaj, adresa IP e caktuar nga ofruesi i shërbimit të internetit (ISP) subjektit të të dhënave regjistrohet gjithashtu. Kjo ruajtje e adresës IP bëhet për arsye sigurie, dhe në rast se subjekti i të dhënave shkel të drejtat e palëve të treta, ose poston përmbajtje të paligjshme përmes një komenti të dhënë. Ruajtja e këtyre të dhënave personale është, pra, në interesin e vetë kontrolluesit të të dhënave, në mënyrë që ai të mund të shfajësojë në rast shkeljeje. Këto të dhëna personale të mbledhura nuk do t’u kalohen palëve të treta, përveç nëse një transferim i tillë kërkohet me ligj ose i shërben qëllimit të mbrojtjes së kontrolluesit të të dhënave.

11. Fshirja rutinë dhe bllokimi i të dhënave personale

Kontrolluesi i të dhënave do të përpunojë dhe ruajë të dhënat personale të subjektit të të dhënave vetëm për periudhën e nevojshme për të arritur qëllimin e ruajtjes, ose për aq sa kjo është dhënë nga ligjvënësi evropian ose ligjvënës të tjerë në ligjet ose rregulloret të cilave kontrolluesi i nënshtrohet. te.

Nëse qëllimi i ruajtjes nuk është i zbatueshëm, ose nëse skadon një periudhë ruajtjeje e përcaktuar nga ligjvënësi evropian ose një ligjvënës tjetër kompetent, të dhënat personale bllokohen ose fshihen në mënyrë rutinore në përputhje me kërkesat ligjore.

12. Të drejtat e subjektit të të dhënave

a) E drejta e konfirmimit

Çdo subjekt i të dhënave do të ketë të drejtën e dhënë nga ligjvënësi evropian për të marrë nga kontrolluesi konfirmimin nëse të dhënat personale në lidhje me të janë duke u përpunuar apo jo. Nëse një subjekt i të dhënave dëshiron të përfitojë nga kjo e drejtë konfirmimi, ai ose ajo mund të kontaktojë në çdo kohë çdo punonjës të kontrolluesit.

b) E drejta e aksesit

Çdo subjekt i të dhënave do të ketë të drejtën e dhënë nga ligjvënësi evropian për të marrë nga kontrolluesi informacion falas për të dhënat e tij/saj personale të ruajtura në çdo kohë dhe një kopje të këtij informacioni. Për më tepër, direktivat dhe rregulloret evropiane i japin akses subjektit të të dhënave për informacionin e mëposhtëm:

qëllimet e përpunimit;

kategoritë e të dhënave personale në fjalë;

marrësit ose kategoritë e marrësve të cilëve u janë dhënë ose do t’u zbulohen të dhënat personale, në veçanti marrësit në vendet e treta ose organizatat ndërkombëtare;

kur është e mundur, periudhën e parashikuar për të cilën do të ruhen të dhënat personale, ose, nëse nuk është e mundur, kriteret e përdorura për të përcaktuar atë periudhë;

ekzistencën e së drejtës për të kërkuar nga kontrolluesi korrigjimin ose fshirjen e të dhënave personale, ose kufizimin e përpunimit të të dhënave personale në lidhje me subjektin e të dhënave, ose për të kundërshtuar një përpunim të tillë;

ekzistenca e së drejtës për të paraqitur një ankesë pranë një autoriteti mbikëqyrës;

kur të dhënat personale nuk janë mbledhur nga subjekti i të dhënave, çdo informacion në dispozicion për burimin e tyre;

ekzistenca e vendimmarrjes së automatizuar, përfshirë profilizimin, të përmendur në nenin 22 pika 1 dhe 4 të GDPR dhe, të paktën në ato raste, informacion kuptimplotë në lidhje me logjikën e përfshirë, si dhe rëndësinë dhe pasojat e parashikuara të përpunimi i tillë për subjektin e të dhënave.

Për më tepër, subjekti i të dhënave ka të drejtë të marrë informacion nëse të dhënat personale janë transferuar në një vend të tretë ose në një organizatë ndërkombëtare. Kur ky është rasti, subjekti i të dhënave do të ketë të drejtën të informohet për masat e duhura mbrojtëse në lidhje me transferimin.

Nëse një subjekt i të dhënave dëshiron të përfitojë nga kjo e drejtë aksesi, ai ose ajo mund të kontaktojë në çdo kohë çdo punonjës të kontrolluesit.

c) E drejta për korrigjim

Çdo subjekt i të dhënave do të ketë të drejtën e dhënë nga ligjvënësi evropian për të marrë nga kontrolluesi pa vonesë të panevojshme korrigjimin e të dhënave personale të pasakta në lidhje me të. Duke marrë parasysh qëllimet e përpunimit, subjekti i të dhënave ka të drejtë të plotësojë të dhëna personale jo të plota, duke përfshirë edhe dhënien e një deklarate plotësuese.

Nëse një subjekt i të dhënave dëshiron të ushtrojë këtë të drejtë korrigjimi, ai ose ajo mund, në çdo kohë, të kontaktojë çdo punonjës të kontrolluesit.

d) E drejta për fshirje (E drejta për t’u harruar)

Çdo subjekt i të dhënave do të ketë të drejtën e dhënë nga ligjvënësi evropian për të marrë nga kontrolluesi fshirjen e të dhënave personale në lidhje me të pa vonesë të panevojshme, dhe kontrolluesi ka detyrimin të fshijë të dhënat personale pa vonesa të panevojshme kur një nga arsyet e mëposhtme zbatohet, për sa kohë që përpunimi nuk është i nevojshëm:

Të dhënat personale nuk janë më të nevojshme në lidhje me qëllimet për të cilat janë mbledhur ose përpunuar ndryshe.

Subjekti i të dhënave tërheq pëlqimin në të cilin bazohet përpunimi sipas pikës (a) të nenit 6(1) të GDPR, ose pikës (a) të nenit 9(2) të GDPR, dhe kur nuk ka asnjë arsye tjetër ligjore për përpunimin.

Subjekti i të dhënave kundërshton përpunimin në përputhje me nenin 21(1) të GDPR dhe nuk ka baza legjitime mbizotëruese për përpunimin, ose subjekti i të dhënave kundërshton përpunimin në përputhje me nenin 21(2) të GDPR.

Të dhënat personale janë përpunuar në mënyrë të paligjshme.

Të dhënat personale duhet të fshihen në përputhje me një detyrim ligjor në ligjin e Bashkimit ose të Shtetit Anëtar, të cilit kontrolluesi i nënshtrohet.

Të dhënat personale janë mbledhur në lidhje me ofertën e shërbimeve të shoqërisë së informacionit të përmendura në nenin 8(1) të GDPR.

Nëse zbatohet një nga arsyet e lartpërmendura dhe një subjekt i të dhënave dëshiron të kërkojë fshirjen e të dhënave personale të ruajtura nga Börner Distribution International GmbH, ai ose ajo mund të kontaktojë në çdo kohë çdo punonjës të kontrolluesit. Një punonjës i Börner Distribution International GmbH duhet të sigurojë menjëherë që kërkesa për fshirje të plotësohet menjëherë.

Kur kontrolluesi ka bërë publike të dhënat personale dhe është i detyruar në përputhje me nenin 17(1) të fshijë të dhënat personale, kontrolluesi, duke marrë parasysh teknologjinë e disponueshme dhe koston e zbatimit, duhet të marrë hapa të arsyeshëm, duke përfshirë masat teknike, për të informuar të tjerët. kontrollorët që përpunojnë të dhënat personale që subjekti i të dhënave ka kërkuar fshirjen nga këta kontrollues të çdo lidhjeje, ose kopjimi ose riprodhimi të këtyre të dhënave personale, për aq sa përpunimi nuk kërkohet. Një punonjës i Börner Distribution International GmbH do të organizojë masat e nevojshme në raste individuale.

e) E drejta e kufizimit të përpunimit

Çdo subjekt i të dhënave do të ketë të drejtën e dhënë nga ligjvënësi evropian për të marrë nga kontrolluesi kufizim të përpunimit kur zbatohet një nga sa vijon:

Saktësia e të dhënave personale kontestohet nga subjekti i të dhënave, për një periudhë që i mundëson kontrolluesit të verifikojë saktësinë e të dhënave personale.

Përpunimi është i paligjshëm dhe subjekti i të dhënave kundërshton fshirjen e të dhënave personale dhe në vend të kësaj kërkon kufizimin e përdorimit të tyre.

Kontrolluesi nuk ka më nevojë për të dhënat personale për qëllimet e procedurës ssing, por ato kërkohen nga subjekti i të dhënave për ngritjen, ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve ligjore.

Subjekti i të dhënave ka kundërshtuar përpunimin në përputhje me nenin 21(1) të GDPR në pritje të verifikimit nëse arsyet legjitime të kontrolluesit tejkalojnë ato të subjektit të të dhënave.

Nëse një nga kushtet e lartpërmendura plotësohet dhe një subjekt i të dhënave dëshiron të kërkojë kufizimin e përpunimit të të dhënave personale të ruajtura nga Börner Distribution International GmbH, ai ose ajo mund të kontaktojë në çdo kohë çdo punonjës të kontrolluesit. Punonjësi i Börner Distribution International GmbH do të rregullojë kufizimin e përpunimit.

f) E drejta për transportueshmëri të të dhënave

Çdo subjekt i të dhënave do të ketë të drejtën e dhënë nga ligjvënësi evropian, për të marrë të dhënat personale në lidhje me të, të cilat i janë dhënë një kontrolluesi, në një format të strukturuar, të përdorur zakonisht dhe të lexueshëm nga makina. Ai ose ajo ka të drejtë t’ia transmetojë këto të dhëna një kontrolluesi tjetër pa pengesë nga kontrolluesi të cilit i janë dhënë të dhënat personale, për sa kohë që përpunimi bazohet në pëlqimin në përputhje me pikën (a) të nenit 6(1) të GDPR ose pika (a) e nenit 9(2) të GDPR, ose në një kontratë në përputhje me pikën (b) të nenit 6(1) të GDPR, dhe përpunimi kryhet me mjete të automatizuara, për aq kohë sa përpunimi nuk është i nevojshëm për kryerjen e një detyre të kryer në interes publik ose në ushtrimin e autoritetit zyrtar që i është dhënë kontrolluesit.

Për më tepër, në ushtrimin e të drejtës së tij/saj për transportueshmëri të të dhënave në përputhje me nenin 20(1) të GDPR, subjekti i të dhënave do të ketë të drejtën që të dhënat personale të transmetohen drejtpërdrejt nga një kontrollues te tjetri, kur është teknikisht e mundur dhe kur kjo nuk ndodh. ndikojnë negativisht në të drejtat dhe liritë e të tjerëve.

Për të kërkuar të drejtën e transportueshmërisë së të dhënave, subjekti i të dhënave mund të kontaktojë në çdo kohë çdo punonjës të Börner Distribution International GmbH.

g) E drejta për kundërshtim

Çdo subjekt i të dhënave do të ketë të drejtën e dhënë nga ligjvënësi evropian për të kundërshtuar, për arsye që lidhen me situatën e tij të veçantë, në çdo kohë, përpunimin e të dhënave personale në lidhje me të, i cili bazohet në pikën (e) ose (f). ) të nenit 6(1) të GDPR. Kjo vlen edhe për profilizimin e bazuar në këto dispozita.

Börner Distribution International GmbH nuk do t’i përpunojë më të dhënat personale në rast kundërshtimi, përveç rasteve kur ne mund të demonstrojmë arsye legjitime bindëse për përpunimin që tejkalojnë interesat, të drejtat dhe liritë e subjektit të të dhënave, ose për krijimin, ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve juridike.

Nëse Börner Distribution International GmbH përpunon të dhënat personale për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë, subjekti i të dhënave ka të drejtë të kundërshtojë në çdo kohë përpunimin e të dhënave personale në lidhje me të për një marketing të tillë. Kjo vlen për profilizimin në masën që lidhet me një marketing të tillë të drejtpërdrejtë. Nëse subjekti i të dhënave kundërshton Börner Distribution International GmbH përpunimin për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë, Börner Distribution International GmbH nuk do të përpunojë më të dhënat personale për këto qëllime.

Përveç kësaj, subjekti i të dhënave ka të drejtë, për arsye që lidhen me situatën e tij të veçantë, të kundërshtojë përpunimin e të dhënave personale në lidhje me të nga Börner Distribution International GmbH për qëllime kërkimore shkencore ose historike, ose për qëllime statistikore në përputhje me Neni 89(1) i GDPR, përveç rasteve kur përpunimi është i nevojshëm për kryerjen e një detyre të kryer për arsye të interesit publik.

Për të ushtruar të drejtën e kundërshtimit, subjekti i të dhënave mund të kontaktojë çdo punonjës të Börner Distribution International GmbH. Përveç kësaj, subjekti i të dhënave është i lirë në kontekstin e përdorimit të shërbimeve të shoqërisë së informacionit, dhe pavarësisht nga Direktiva 2002/58/EC, të përdorë të drejtën e tij/saj për të kundërshtuar me mjete të automatizuara duke përdorur specifikimet teknike.

h) Vendimmarrje individuale e automatizuar, duke përfshirë profilizimin

Çdo subjekt i të dhënave do të ketë të drejtën e dhënë nga ligjvënësi evropian për të mos i nënshtruar një vendimi të bazuar vetëm në përpunimin e automatizuar, duke përfshirë profilizimin, i cili prodhon efekte juridike në lidhje me të, ose në mënyrë të ngjashme ndikon në mënyrë të konsiderueshme atë ose atë, për sa kohë që vendimi (1) nuk është e nevojshme për lidhjen ose zbatimin e një kontrate ndërmjet subjektit të të dhënave dhe një kontrolluesi të të dhënave, ose (2) nuk është i autorizuar nga ligji i Bashkimit ose i Shtetit Anëtar të cilit kontrolluesi i nënshtrohet dhe i cili gjithashtu parashikon të marrë masa të përshtatshme për të mbrojtur të drejtat dhe liritë dhe interesat legjitime të subjektit të të dhënave, ose (3) nuk bazohet në pëlqimin e qartë të subjektit të të dhënave.

Nëse vendimi (1) është i nevojshëm për lidhjen ose zbatimin e një kontrate ndërmjet subjektit të të dhënave dhe një kontrolluesi të të dhënave, ose (2) bazohet në pëlqimin e qartë të subjektit të të dhënave, Börner Distribution International GmbH do të zbatojë masat e përshtatshme për të mbrojtur të drejtat dhe liritë dhe interesat legjitime të subjektit të të dhënave, të paktën të drejtën për të marrë ndërhyrjen njerëzore nga ana e kontrolluesit, për të shprehur këndvështrimin e tij ose të saj dhe për të kundërshtuar vendimin.

Nëse subjekti i të dhënave dëshiron të ushtrojë të drejtat në lidhje me vendimmarrjen individuale të automatizuar, ai ose ajo mund, në çdo kohë, të kontaktojë çdo punonjës të Börner Distribution International GmbH.

i) E drejta për të tërhequr pëlqimin për mbrojtjen e të dhënave

Çdo subjekt i të dhënave do të ketë të drejtën e dhënë nga ligjvënësi evropian për të tërhequr pëlqimin e tij/saj për përpunimin e të dhënave të tij/saj personale në çdo kohë.

Nëse subjekti i të dhënave dëshiron të ushtrojë të drejtën për të tërhequr pëlqimin, ai ose ajo mund të kontaktojë në çdo kohë çdo punonjës të Börner Distribution International GmbH.

13. Dispozitat e mbrojtjes së të dhënave në lidhje me aplikimin dhe përdorimin e Facebook

Në këtë faqe interneti, kontrolluesi ka të integruar komponentët e ndërmarrjes Facebook. Facebook është një rrjet social.

Një rrjet social është një vend për takime sociale në internet, një komunitet online, i cili zakonisht lejon përdoruesit të komunikojnë me njëri-tjetrin dhe të ndërveprojnë në një hapësirë virtuale. Një rrjet social mund të shërbejë si një platformë për shkëmbimin e mendimeve dhe përvojave, ose t’i mundësojë komunitetit të internetit të sigurojë informacione personale ose të lidhura me biznesin. Facebook u lejon përdoruesve të rrjeteve sociale të përfshijnë krijimin e profileve private, ngarkimin e fotove dhe rrjetin përmes kërkesave për miq.

Kompania operuese e Facebook është Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Shtetet e Bashkuara. Nëse një person jeton jashtë Shteteve të Bashkuara ose Kanadasë, kontrolluesi është Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Me çdo thirrje në një nga faqet individuale të kësaj faqe interneti në internet, e cila operohet nga kontrolluesi dhe në të cilën është integruar një komponent i Facebook-ut (shtojcat e Facebook), shfletuesi i internetit në sistemin e teknologjisë së informacionit të subjektit të të dhënave është automatikisht kërkohet të shkarkojë shfaqjen e komponentit përkatës të Facebook nga Facebook përmes komponentit të Facebook. Një përmbledhje e të gjitha shtojcave të Facebook mund të arrihet në https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Gjatë rrjedhës së kësaj procedure teknike, Facebook vihet në dijeni se cila nën-faqe specifike e faqes sonë të internetit është vizituar nga subjekti i të dhënave.

Nëse subjekti i të dhënave është i identifikuar në të njëjtën kohë në Facebook, Facebook zbulon me çdo thirrje në faqen tonë të internetit nga subjekti i të dhënave—dhe për të gjithë kohëzgjatjen e qëndrimit të tyre në faqen tonë të internetit—cilën nënfaqe specifike të internetit faqja u vizitua nga subjekti i të dhënave. Ky informacion mblidhet përmes komponentit të Facebook dhe shoqërohet me llogarinë përkatëse në Facebook të subjektit të të dhënave. Nëse subjekti i të dhënave klikon në një nga butonat e Facebook të integruar në faqen tonë të internetit, p.sh. butonin “Pëlqeje”, ose nëse subjekti i të dhënave paraqet një koment, atëherë Facebook e përputh këtë informacion me llogarinë personale të përdoruesit në Facebook të subjektit të të dhënave dhe ruan të dhënat personale.

Facebook merr gjithmonë, nëpërmjet komponentit të Facebook, informacion në lidhje me një vizitë në faqen tonë të internetit nga subjekti i të dhënave, sa herë që subjekti i të dhënave është i identifikuar në të njëjtën kohë në Facebook gjatë kohës së thirrjes në faqen tonë të internetit. Kjo ndodh pavarësisht nëse subjekti i të dhënave klikon në komponentin e Facebook apo jo. Nëse një transmetim i tillë informacioni në Facebook nuk është i dëshirueshëm për subjektin e të dhënave, atëherë ai ose ajo mund ta parandalojë këtë duke u shkëputur nga llogaria e tyre në Facebook përpara se të bëhet një thirrje në faqen tonë të internetit.

Udhëzuesi për mbrojtjen e të dhënave të publikuar nga Facebook, i cili është i disponueshëm në https://facebook.com/about/privacy/, ofron informacion në lidhje me mbledhjen, përpunimin dhe përdorimin e të dhënave personale nga Facebook. Përveç kësaj, aty shpjegohet se çfarë opsionesh konfigurimi ofron Facebook për të mbrojtur privatësinë e subjektit të të dhënave. Përveç kësaj, janë vënë në dispozicion opsione të ndryshme konfigurimi për të lejuar eliminimin e transmetimit të të dhënave në Facebook. Këto aplikacione mund të përdoren nga subjekti i të dhënave për të eliminuar një transmetim të të dhënave në Facebook.

14. Dispozitat e mbrojtjes së të dhënave në lidhje me aplikimin dhe përdorimin e Google Analytics (me funksion anonimizimi)

Në këtë faqe interneti, kontrolluesi ka integruar komponentin e Google Analytics (me funksionin anonimizues). Google Analytics është një shërbim analitik në internet. Analitika në ueb është mbledhja, grumbullimi dhe analiza e të dhënave në lidhje me sjelljen e vizitorëve në faqet e internetit. Një shërbim analize në internet mbledh, ndër të tjera, të dhëna për faqen e internetit nga ka ardhur një person (i ashtuquajturi referues), cilat nënfaqe janë vizituar, ose sa shpesh dhe për çfarë kohëzgjatjeje është parë një nënfaqe. Ueb-analitika përdoret kryesisht për optimizimin e një faqe interneti dhe për të kryer një analizë kosto-përfitim të reklamave në internet.

Operatori i komponentit Google Analytics është Google
Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Shtetet e Bashkuara.

Për analitikën në ueb përmes Google Analytics, kontrolluesi përdor aplikacionin “_gat. _anonymizeIp”. Me anë të këtij aplikacioni, adresa IP e lidhjes në internet të subjektit të të dhënave shkurtohet nga Google dhe anonimizohet kur hyni në faqet tona të internetit nga një shtet anëtar i Bashkimit Evropian ose një shtet tjetër kontraktues i Marrëveshjes për Zonën Ekonomike Evropiane.

Qëllimi i komponentit Google Analytics është të analizojë trafikun në faqen tonë të internetit. Google përdor të dhënat dhe informacionin e mbledhur, ndër të tjera, për të vlerësuar përdorimin e faqes sonë të internetit dhe për të ofruar raporte në internet, të cilat tregojnë aktivitetet në faqet tona të internetit, dhe për të ofruar shërbime të tjera në lidhje me përdorimin e faqes sonë të internetit për ne.

Google Analytics vendos një cookie në sistemin e teknologjisë së informacionit të subjektit të të dhënave. Përkufizimi i cookies është shpjeguar më sipër. Me vendosjen e cookie-t, Google mundësohet të analizojë përdorimin e faqes sonë të internetit. Me çdo thirrje në një nga faqet individuale të kësaj faqeje interneti, e cila operohet nga kontrolluesi dhe në të cilën është integruar një komponent i Google Analytics, shfletuesi i internetit në sistemin e teknologjisë së informacionit të subjektit të të dhënave do të dërgojë automatikisht të dhëna përmes Komponenti Google Analytics për qëllimin e reklamimit në internet dhe shlyerjen e komisioneve për Google. Gjatë rrjedhës së kësaj procedure teknike, ndërmarrja Google fiton njohuri për informacionet personale, si adresa IP e subjektit të të dhënave, e cila i shërben Google, ndër të tjera, për të kuptuar origjinën e vizitorëve dhe klikimeve, dhe më pas për të krijuar pagesat e komisioneve.

Cookie përdoret për të ruajtur informacione personale, të tilla si koha e aksesit, vendndodhja nga e cila është bërë qasja dhe shpeshtësia e vizitave të faqes sonë të internetit nga subjekti i të dhënave. Me çdo vizitë në faqen tonë të internetit, të dhëna të tilla personale, duke përfshirë adresën IP të aksesit në internet të përdorur nga subjekti i të dhënave, do t’i transmetohen Google në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto të dhëna personale ruhen nga Google në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Google mund t’ua kalojë palëve të treta këto të dhëna personale të mbledhura përmes procedurës teknike.

Subjekti i të dhënave, siç u tha më sipër, mund të parandalojë vendosjen e cookies përmes faqes sonë të internetit në çdo kohë me anë të një rregullimi përkatës të shfletuesit të internetit të përdorur dhe në këtë mënyrë të mohojë përgjithmonë vendosjen e cookies. Një rregullim i tillë në shfletuesin e Internetit të përdorur do të parandalonte gjithashtu Google Analytics nga vendosja e një cookie në sistemin e teknologjisë së informacionit të subjektit të të dhënave. Për më tepër, cookies tashmë të përdorura nga Google Analytics mund të fshihen në çdo kohë nëpërmjet një shfletuesi të internetit ose programeve të tjera softuerike.

Për më tepër, subjekti i të dhënave ka mundësinë të kundërshtojë një koleksion të dhënash që gjenerohen nga Google Analytics, i cili lidhet me përdorimin e kësaj faqeje interneti, si dhe përpunimin e këtyre të dhënave nga Google dhe mundësinë për të përjashtuar ndonjë të tillë . Për këtë qëllim, subjekti i të dhënave duhet të shkarkojë një shtesë të shfletuesit nën lidhjen https://tools.google.com/dlpage/gaoptout dhe ta instalojë atë. Kjo shtesë e shfletuesit i tregon Google Analytics përmes një JavaScript, se çdo të dhënë dhe informacion në lidhje me vizitat e faqeve të internetit nuk mund të transmetohet në Google Analytics. Instalimi i shtesave të shfletuesit konsiderohet një kundërshtim nga Google. Nëse sistemi i teknologjisë së informacionit të subjektit të të dhënave fshihet më vonë, formatohet ose instalohet rishtazi, atëherë subjekti i të dhënave duhet të riinstalojë shtesat e shfletuesit për të çaktivizuar Google Analytics. Nëse shtesa e shfletuesit është çinstaluar nga subjekti i të dhënave ose ndonjë person tjetër që i atribuohet sferës së tyre të kompetencës, ose është i çaktivizuar, është e mundur të ekzekutohet riinstalimi ose riaktivizimi i shtesave të shfletuesit.

Informacione të mëtejshme dhe dispozitat e zbatueshme për mbrojtjen e të dhënave të Google mund të merren nën https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ dhe nën http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics shpjegohet më tej në lidhjen e mëposhtme https://www.google.com/analytics/.

15. Dispozitat e mbrojtjes së të dhënave në lidhje me aplikimin dhe përdorimin e Google+

Në këtë faqe interneti, kontrolluesi ka integruar butonin Google+ si një komponent. Google+ është i ashtuquajturi rrjet social. Një rrjet social është një vend takimi social në internet, një komunitet online, i cili zakonisht lejon përdoruesit të komunikojnë me njëri-tjetrin dhe të ndërveprojnë në një hapësirë virtuale. Një rrjet social mund të shërbejë si një platformë për shkëmbimin e mendimeve dhe përvojave, ose t’i mundësojë komunitetit të internetit të sigurojë informacione personale ose të lidhura me biznesin. Google+ i lejon përdoruesit e rrjetit social të përfshijnë krijimin e profileve private, të ngarkojnë foto dhe të rrjetit përmes kërkesave për miqësi.

Kompania operuese e Google+ është Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SHTETET E BASHKUARA.

Me çdo thirrje në një nga faqet individuale të këtij rrjeti ite, i cili operohet nga kontrollori dhe në të cilin është integruar një buton Google+, shfletuesi i internetit në sistemin e teknologjisë së informacionit të subjektit të të dhënave shkarkon automatikisht një ekran të butonit përkatës Google+ të Google përmes komponentit përkatës të butonit Google+. Gjatë rrjedhës së kësaj procedure teknike, Google vihet në dijeni se cila nënfaqe specifike e faqes sonë të internetit është vizituar nga subjekti i të dhënave. Informacione më të hollësishme rreth Google+ janë në dispozicion në https://developers.google.com/+/.

Nëse subjekti i të dhënave është i identifikuar në të njëjtën kohë në Google+, Google njeh me çdo thirrje në faqen tonë të internetit nga subjekti i të dhënave dhe për të gjithë kohëzgjatjen e qëndrimit të tij ose të saj në faqen tonë të internetit, cilat nën-faqe specifike të Faqja e internetit u vizitua nga subjekti i të dhënave. Ky informacion mblidhet përmes butonit Google+ dhe Google e përputh këtë me llogarinë përkatëse të Google+ të lidhur me subjektin e të dhënave.

Nëse subjekti i të dhënave klikon në butonin Google+ të integruar në faqen tonë të internetit dhe kështu jep një rekomandim Google+ 1, atëherë Google ia cakton këtë informacion llogarisë personale të përdoruesit të Google+ të subjektit të të dhënave dhe ruan të dhënat personale. Google ruan rekomandimin Google+ 1 të subjektit të të dhënave, duke e bërë atë të disponueshëm publikisht në përputhje me termat dhe kushtet e pranuara nga subjekti i të dhënave në lidhje me këtë. Më pas, një rekomandim Google+ 1 i dhënë nga subjekti i të dhënave në këtë faqe interneti së bashku me të dhëna të tjera personale, si p.sh. emri i llogarisë Google+ i përdorur nga subjekti i të dhënave dhe fotografia e ruajtur, ruhet dhe përpunohet në shërbime të tjera të Google, si motori i kërkimit. rezultatet e motorit të kërkimit Google, llogarisë Google të subjektit të të dhënave ose në vende të tjera, p.sh. në faqet e internetit, ose në lidhje me reklamat. Google është gjithashtu në gjendje të lidhë vizitën në këtë faqe interneti me të dhëna të tjera personale të ruajtura në Google. Google regjistron më tej këtë informacion personal me qëllim të përmirësimit ose optimizimit të shërbimeve të ndryshme të Google.

Nëpërmjet butonit Google+, Google merr informacion se subjekti i të dhënave ka vizituar faqen tonë të internetit, nëse subjekti i të dhënave në momentin e thirrjes në faqen tonë të internetit është i identifikuar në Google+. Kjo ndodh pavarësisht nëse subjekti i të dhënave klikon ose nuk klikon në butonin Google+.

Nëse subjekti i të dhënave nuk dëshiron t’i transmetojë të dhënat personale Google, ai ose ajo mund ta parandalojë një transmetim të tillë duke dalë nga llogaria e tij Google+ përpara se të telefonojë faqen tonë të internetit.

Informacione të mëtejshme dhe dispozitat e mbrojtjes së të dhënave të Google mund të merren nën https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Më shumë referenca nga Google për butonin Google+ 1 mund të merren nën https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

16. Dispozitat për mbrojtjen e të dhënave në lidhje me aplikimin dhe përdorimin e Google-AdWords

Në këtë faqe interneti, kontrolluesi ka integruar Google AdWords. Google AdWords është një shërbim për reklamat në internet që i lejon reklamuesit të vendosë reklama në rezultatet e motorit të kërkimit të Google dhe në rrjetin e reklamave Google. Google AdWords i lejon një reklamuesi të paracaktojë fjalë kyçe specifike me ndihmën e të cilave shfaqet një reklamë në rezultatet e kërkimit të Google vetëm atëherë, kur përdoruesi përdor motorin e kërkimit për të marrë një rezultat kërkimi që lidhet me fjalën kyçe. Në Google Advertising Network, reklamat shpërndahen në faqet përkatëse të internetit duke përdorur një algoritëm automatik, duke marrë parasysh fjalët kyçe të përcaktuara më parë.

Kompania operuese e Google AdWords është Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SHTETET E BASHKUARA.

Qëllimi i Google AdWords është promovimi i faqes sonë të internetit duke përfshirë reklamat përkatëse në faqet e internetit të palëve të treta dhe në rezultatet e motorit të kërkimit të motorit të kërkimit Google dhe një futje të reklamave të palëve të treta në faqen tonë të internetit.

Nëse një subjekt i të dhënave arrin faqen tonë të internetit nëpërmjet një reklame të Google, një skedar konvertimi depozitohet në sistemin e teknologjisë së informacionit të subjektit të të dhënave përmes Google. Përkufizimi i cookies është shpjeguar më sipër. Një cookie konvertimi humbet vlefshmërinë e saj pas 30 ditësh dhe nuk përdoret për të identifikuar subjektin e të dhënave. Nëse cookie nuk ka skaduar, cookie-ja e konvertimit përdoret për të kontrolluar nëse disa nënfaqe, p.sh., karroca e blerjeve nga një sistem dyqanesh online, janë thirrur në faqen tonë të internetit. Nëpërmjet cookie-t të konvertimit, si Google ashtu edhe kontrolluesi mund të kuptojnë nëse një person që ka arritur një reklamë AdWords në faqen tonë të internetit ka gjeneruar shitje, domethënë ka ekzekutuar ose anuluar një shitje mallrash.

Të dhënat dhe informacioni i mbledhur përmes përdorimit të cookie-t të konvertimit përdoren nga Google për të krijuar statistika të vizitave për faqen tonë të internetit. Këto statistika të vizitave përdoren për të përcaktuar numrin total të përdoruesve të cilëve u është shërbyer reklamat AdWords për të konstatuar suksesin ose dështimin e secilës reklamë AdWords dhe për të optimizuar reklamat tona AdWords në të ardhmen. As kompania jonë dhe as reklamuesit e tjerë të Google AdWords nuk marrin informacion nga Google që duhet të identifikojë subjektin e të dhënave.

Kuki i konvertimit ruan informacione personale, p.sh. faqet e internetit të vizituara nga subjekti i të dhënave. Sa herë që vizitojmë faqet tona të internetit, të dhënat personale, duke përfshirë adresën IP të aksesit në internet të përdorur nga subjekti i të dhënave, i transmetohen Google në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto të dhëna personale ruhen nga Google në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Google mund t’ua kalojë palëve të treta këto të dhëna personale të mbledhura përmes procedurës teknike.

Subjekti i të dhënave mund, në çdo kohë, të parandalojë vendosjen e cookies nga faqja jonë e internetit, siç u tha më lart, me anë të një cilësimi përkatës të shfletuesit të Internetit të përdorur dhe në këtë mënyrë të mohojë përgjithmonë vendosjen e cookies. Një cilësim i tillë i shfletuesit të Internetit të përdorur do të parandalonte gjithashtu Google nga vendosja e një cookie konvertimi në sistemin e teknologjisë së informacionit të subjektit të të dhënave. Përveç kësaj, një cookie e vendosur nga Google AdWords mund të fshihet në çdo kohë nëpërmjet shfletuesit të internetit ose programeve të tjera softuerike.

Subjekti i të dhënave ka mundësinë të kundërshtojë reklamën e bazuar në interes të Google. Prandaj, subjekti i të dhënave duhet të aksesojë nga secili prej shfletuesve në përdorim lidhjen www.google.de/settings/ads dhe të vendosë cilësimet e dëshiruara.

Informacione të mëtejshme dhe dispozitat e zbatueshme për mbrojtjen e të dhënave të Google mund të merren nën https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

17. Dispozitat për mbrojtjen e të dhënave në lidhje me aplikimin dhe përdorimin e Instagram

Në këtë faqe interneti, kontrolluesi ka të integruar komponentët e shërbimit Instagram. Instagram është një shërbim që mund të cilësohet si një platformë audiovizive, e cila u mundëson përdoruesve të ndajnë foto dhe video, si dhe të shpërndajnë të dhëna të tilla në rrjete të tjera sociale.

Kompania operuese e shërbimeve të ofruara nga Instagram është Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, SHTETET E BASHKUARA.

Me çdo thirrje në një nga faqet individuale të kësaj faqeje interneti, e cila drejtohet nga kontrolluesi dhe në të cilën është integruar një komponent Instagram (butoni Insta), kërkohet automatikisht shfletuesi i internetit në sistemin e teknologjisë së informacionit të subjektit të të dhënave. për shkarkimin e një ekrani të komponentit përkatës Instagram të Instagram. Gjatë rrjedhës së kësaj procedure teknike, Instagram bëhet i vetëdijshëm se cila nënfaqe specifike e faqes sonë të internetit është vizituar nga subjekti i të dhënave.

Nëse subjekti i të dhënave është i identifikuar në të njëjtën kohë në Instagram, Instagram zbulon me çdo thirrje në faqen tonë të internetit nga subjekti i të dhënave—dhe për të gjithë kohëzgjatjen e qëndrimit të tyre në faqen tonë të internetit—cilën nënfaqe specifike të internetit faqja u vizitua nga subjekti i të dhënave. Ky informacion mblidhet përmes komponentit Instagram dhe shoqërohet me llogarinë përkatëse në Instagram të subjektit të të dhënave. Nëse subjekti i të dhënave klikon në një nga butonat e Instagramit të integruar në faqen tonë të internetit, atëherë Instagram e përputh këtë informacion me llogarinë personale të përdoruesit në Instagram të subjektit të të dhënave dhe ruan të dhënat personale.

Instagram merr informacion nëpërmjet komponentit Instagram që subjekti i të dhënave ka vizituar faqen tonë të internetit me kusht që subjekti i të dhënave të jetë i identifikuar në Instagram në kohën e thirrjes në faqen tonë të internetit. Kjo ndodh pavarësisht nëse personi klikon në butonin Instagram apo jo. Nëse një transmetim i tillë informacioni në Instagram nuk është i dëshirueshëm për subjektin e të dhënave, atëherë ai ose ajo mund ta parandalojë këtë duke u shkëputur nga llogaria e tyre në Instagram përpara se të bëhet një thirrje në faqen tonë të internetit.

Informacione të mëtejshme dhe dispozitat e zbatueshme për mbrojtjen e të dhënave të Instagram mund të merren nën https://help.instagram.com/155833707900388 dhe https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

18. Dispozitat për mbrojtjen e të dhënave në lidhje me aplikimin dhe përdorimin e Twitter

Në këtë faqe interneti, kontrolluesi ka përbërës të integruar të Twitter. Twitter është një shërbim mikroblogimi shumëgjuhësh, i aksesueshëm nga publiku, në të cilin përdoruesit mund të publikojnë dhe përhapin të ashtuquajturat ‘tweet’, p.sh. mesazhe të shkurtra, të cilat janë të kufizuara në 280 karaktere. Këto mesazhe të shkurtra janë të disponueshme për të gjithë, përfshirë ata që nuk janë të kyçur në Twitter. Tweet-et u shfaqen edhe të ashtuquajturve ndjekës të përdoruesit përkatës. Ndjekësit janë përdorues të tjerë të Twitter që ndjekin tweet-et e një përdoruesi. Për më tepër, Twitter ju lejon t’i drejtoheni një audiencë të gjerë përmes hashtags, lidhjeve ose retweet-eve.

Kompania operuese e Twitter është Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SHTETET E BASHKUARA.

Me çdo thirrje në një nga faqet individuale të kësaj faqeje interneti, e cila drejtohet nga kontrolluesi dhe në të cilën është integruar një komponent Twitter (butoni Twitter), kërkohet automatikisht shfletuesi i internetit në sistemin e teknologjisë së informacionit të subjektit të të dhënave. për të shkarkuar një ekran të komponentit përkatës Twitter të Twitter. Informacione të mëtejshme rreth butonave të Twitter mund të gjenden në https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Gjatë rrjedhës së këtij procesi teknik. Me këtë rast, Twitter fiton njohuri se cila nën-faqe specifike e faqes sonë të internetit është vizituar nga subjekti i të dhënave. Qëllimi i integrimit të komponentit Twitter është një ritransmetim i përmbajtjes së kësaj faqe interneti për të lejuar përdoruesit tanë të prezantojnë këtë faqe interneti në botën dixhitale dhe të rrisin numrin e vizitorëve tanë.

Nëse subjekti i të dhënave është i identifikuar në të njëjtën kohë në Twitter, Twitter zbulon me çdo thirrje në faqen tonë të internetit nga subjekti i të dhënave dhe për të gjithë kohëzgjatjen e qëndrimit të tyre në faqen tonë të internetit se cila nënfaqe specifike e faqes sonë të internetit ishte vizituar nga subjekti i të dhënave. Ky informacion mblidhet përmes komponentit Twitter dhe shoqërohet me llogarinë përkatëse në Twitter të subjektit të të dhënave. Nëse subjekti i të dhënave klikon në një nga butonat e Twitter të integruar në faqen tonë të internetit, atëherë Twitter ia cakton këtë informacion llogarisë personale të përdoruesit në Twitter të subjektit të të dhënave dhe ruan të dhënat personale.

Twitter merr informacion nëpërmjet komponentit Twitter se subjekti i të dhënave ka vizituar faqen tonë të internetit, me kusht që subjekti i të dhënave të jetë i identifikuar në Twitter në kohën e thirrjes në faqen tonë të internetit. Kjo ndodh pavarësisht nëse personi klikon në komponentin Twitter apo jo. Nëse një transmetim i tillë informacioni në Twitter nuk është i dëshirueshëm për subjektin e të dhënave, atëherë ai ose ajo mund ta parandalojë këtë duke u shkëputur nga llogaria e tyre në Twitter përpara se të bëhet një thirrje në faqen tonë të internetit.

Dispozitat e zbatueshme për mbrojtjen e të dhënave të Twitter mund të aksesohen nën https://twitter.com/privacy?lang=en.

19. Dispozitat për mbrojtjen e të dhënave në lidhje me aplikimin dhe përdorimin e YouTube

Në këtë faqe interneti, kontrolluesi ka përbërës të integruar të YouTube. YouTube është një portal video në internet që u mundëson publikuesve të videove të vendosin videoklipe dhe përdoruesve të tjerë pa pagesë, i cili gjithashtu ofron shikimin, rishikimin dhe komentimin falas të tyre. YouTube ju lejon të publikoni të gjitha llojet e videove, në mënyrë që të mund të përdorni filma të plotë dhe transmetime televizive, si dhe video muzikore, trailera dhe video të bëra nga përdoruesit nëpërmjet portalit të internetit.

Kompania operuese e YouTube është YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SHTETET E BASHKUARA. YouTube, LLC është një degë e Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SHTETET E BASHKUARA.

Me çdo thirrje në një nga faqet individuale të kësaj faqeje interneti, e cila drejtohet nga kontrolluesi dhe në të cilën është integruar një komponent YouTube (video YouTube), kërkohet automatikisht shfletuesi i internetit në sistemin e teknologjisë së informacionit të subjektit të të dhënave. për të shkarkuar një ekran të komponentit përkatës të YouTube. Informacione të mëtejshme rreth YouTube mund të merren në https://www.youtube.com/yt/about/en/. Gjatë rrjedhës së kësaj procedure teknike, YouTube dhe Google fitojnë njohuri se cila nën-faqe specifike e faqes sonë të internetit është vizituar nga subjekti i të dhënave.

Nëse subjekti i të dhënave është i identifikuar në YouTube, YouTube njeh me çdo thirrje në një nënfaqe që përmban një video në YouTube, cila nënfaqe specifike e faqes sonë të internetit është vizituar nga subjekti i të dhënave. Ky informacion mblidhet nga YouTube dhe Google dhe i caktohet llogarisë përkatëse YouTube të subjektit të të dhënave.

YouTube dhe Google do të marrin informacion përmes komponentit YouTube që subjekti i të dhënave ka vizituar faqen tonë të internetit, nëse subjekti i të dhënave në momentin e thirrjes në faqen tonë të internetit është i identifikuar në YouTube; kjo ndodh pavarësisht nëse personi klikon në një video në YouTube apo jo. Nëse një transmetim i tillë i këtij informacioni në YouTube dhe Google nuk është i dëshirueshëm për subjektin e të dhënave, dorëzimi mund të parandalohet nëse subjekti i të dhënave shkëputet nga llogaria e tij në YouTube përpara se të bëhet një thirrje në faqen tonë të internetit.

Dispozitat e mbrojtjes së të dhënave të YouTube, të disponueshme në https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, ofrojnë informacion në lidhje me mbledhjen, përpunimin dhe përdorimin e të dhënave personale nga YouTube dhe Google.

20. Dispozitat e mbrojtjes së të dhënave në lidhje me aplikimin dhe përdorimin e Belboon

Në këtë faqe interneti, kontrolluesi ka të integruar komponentë nga Belboon. Belboon është një rrjet filial gjerman, i cili ofron marketing filialesh. Marketingu i filialeve është një formë shitjesh e bazuar në internet që u mundëson operatorëve tregtarë të faqeve të internetit, të ashtuquajturit tregtarë ose reklamues, të vendosin reklama që zakonisht paguhen nëpërmjet komisioneve të klikimit ose shitjes në faqet e internetit të palëve të treta, p.sh. partnerët e shitjes, të quajtur edhe bashkëpunëtorë ose botues. Tregtari siguron, nëpërmjet rrjetit të filialeve, një medium reklamimi, p.sh. një baner reklamimi ose mjete të tjera të përshtatshme reklamimi në internet, i cili më pas integrohet nga një filial në faqet e tyre të internetit ose promovohet nëpërmjet kanaleve të tjera, si reklamimi me fjalë kyçe ose marketingu elektronik.

Kompania operuese e AdCell është Belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12-14, 10178 Berlin.

Belboon vendos një cookie në sistemin e teknologjisë së informacionit të subjektit të të dhënave. Përkufizimi i cookies është shpjeguar më sipër. Cookie gjurmuese nga dyqanet Belboon nuk ruajne te dhena Personale. Ruhen vetëm numri i identifikimit të filialit, pra partneri që ndërmjetëson klientin e mundshëm, si dhe numri rendor i vizitorit të një faqe interneti dhe mediumi reklamues i klikuar. Qëllimi i ruajtjes së këtyre të dhënave është përpunimi i pagesave të komisioneve ndërmjet një tregtari dhe filialit, të cilat përpunohen nëpërmjet rrjetit të filialeve, që është Belboon.

Subjekti i të dhënave, siç u tha më sipër, mund të parandalojë vendosjen e cookies përmes faqes sonë të internetit në çdo kohë me anë të një rregullimi përkatës të shfletuesit të internetit të përdorur dhe në këtë mënyrë të mohojë përgjithmonë vendosjen e cookies. Një rregullim i tillë në shfletuesin e përdorur të internetit do të parandalonte gjithashtu Belboon të vendosë një cookie në sistemin e teknologjisë së informacionit të subjektit të të dhënave. Për më tepër, cookies tashmë të përdorura nga Belboon mund të fshihen në çdo kohë nëpërmjet një shfletuesi uebi ose programeve të tjera softuerike.

Dispozitat e zbatueshme për mbrojtjen e të dhënave të Belboon mund të merren nën https://www.belboon.com/en/about-us/privacy/.

21. Dispozitat për mbrojtjen e të dhënave në lidhje me aplikimin dhe përdorimin e Novalnet AG

Kontrolluesi ka të integruar komponentë nga Novalnet AG në këtë faqe interneti. integruar në këtë faqe interneti. Novalnet AG është një ofrues i plotë i shërbimit të pagesave që merret me përpunimin e pagesave, ndër të tjera. Nëse subjekti i të dhënave zgjedh një mënyrë pagese gjatë procesit të porositjes në dyqanin online, të dhënat e subjektit të të dhënave janë të dhëna të subjektit të të dhënave i transmetohen automatikisht Novalnet AG. Me zgjedhjen e një opsioni pagese, subjekti i të dhënave jep pëlqimin për këtë transmetim të të dhënave personale për të dhënat personale me qëllim përpunimin e pagesës. Të dhënat personale të transmetuara në Novalnet janë zakonisht emri, mbiemri, adresa, gjinia, adresa e postës elektronike, adresa IP dhe, nëse është e aplikueshme, data e lindjes, numri i telefonit, numri i telefonit celular dhe të dhëna të tjera të nevojshme për përpunimin e një pagese. Të nevojshme për përpunimin e kontratës së blerjes janë edhe të dhëna të tilla personale që lidhen me porosinë përkatëse. Në veçanti, mund të ketë një shkëmbim të ndërsjellë të informacionit të pagesës, si të dhënat bankare, numri i kartës, data e skadencës dhe kodi CVC, të dhënat për mallrat dhe shërbimet dhe mallrat dhe shërbimet, çmimet. Transmetimi i të dhënave synohet veçanërisht për qëllime të verifikimit të identitetit, administrimit të pagesave dhe parandalimit të mashtrimit. Kontrolluesi i të dhënave do t’i transferojë Novalnet AG Novalnet AG veçanërisht nëse ka një interes legjitim në transferim. transferimi jepet. Të dhënat personale të shkëmbyera ndërmjet Novalnet AG dhe kontrolluesit do të jenë të dhëna të shkëmbyera ndërmjet Novalnet AG dhe kontrolluesi i të dhënave mund të transmetohet nga Novalnet AG tek agjencitë e kreditit. Qëllimi i këtij transmetimi është të kontrollojë identitetin dhe besueshmërinë. Subjekti i të dhënave ka mundësinë të revokojë pëlqimin për trajtimin e të dhënave personale në çdo kohë ndaj Novalnet AG. Revokimi nuk prek të dhënat personale që duhet të përpunohen, përdoren ose transmetohen për përpunimin e pagesave (kontraktuale).

21. Mënyra e pagesës: Dispozitat për mbrojtjen e të dhënave në lidhje me përdorimin e Klarna-s si procesor pagese

Në rast të pagesës nëpërmjet mënyrave të pagesës “blerje në llogari”, “debitim direkt”, pretendimi për çmimin e blerjes do të transferohet nëpërmjet Novalnet AG si institucion pagese te Financial Management Solutions GmbH (nën markën InfinitePay), (më poshtë referuar si ” InfinitePay”). caktuar. Të dhënat e nevojshme për të përpunuar pagesën do t’i transmetohen InfinitePay. InfinitePay për qëllimin e përpunimit të blerjes tuaj me mënyrën e pagesës të kërkuar nga ju. mënyra e pagesës e kërkuar nga ju, InfinitePay mund të kryejë një kontroll identiteti dhe besueshmërie. Përpunimi bazohet në në bazë të Artit. 6 Para. 1 lit. f DSGVO nga interesi legjitim në ofrimin e metodave të ndryshme të pagesës, si dhe nga interesi legjitim për mbrojtjen kundër mospagesës. Ju keni të drejtën për arsye të situatës tuaj të veçantë, të kundërshtoni në çdo kohë këtë përpunim të të dhënave tuaja personale bazuar në Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. përpunimin e të dhënave personale në lidhje me ju duke na njoftuar. Ju mund ta gjeni politikën e privatësisë së InfinitePay këtu: https://www.infinitepay.de/datenschutzhinweise. Nëse dëshironi të merrni informacion në lidhje me përdorimin e të dhënave personale në lidhje me ju, mund të kontaktoni datenschutz@fms-mainz.de në çdo kohë. Sigurimi i të dhënave është i nevojshëm për lidhjen e kontratës me mënyrën e pagesës të kërkuar nga ju. Dështimi për të dhënë të dhënat do të rezultojë në Pasoja e mosdhënies së të dhënave është që kontrata nuk mund të lidhet me mënyrën e pagesës të kërkuar nga ju.

22. Mënyra e pagesës: Dispozitat për mbrojtjen e të dhënave në lidhje me përdorimin e PayPal si procesor pagese

Në këtë faqe interneti, kontrolluesi ka integruar komponentët e vlerësuar të PayPal. PayPal është një ofrues i shërbimit të pagesave në internet. Pagesat përpunohen nëpërmjet të ashtuquajturave llogari PayPal, të cilat përfaqësojnë llogari virtuale private ose biznesi. PayPal është gjithashtu në gjendje të përpunojë pagesa virtuale përmes kartave të kreditit kur një përdorues nuk ka një llogari PayPal. Një llogari PayPal menaxhohet përmes një adrese e-mail, kjo është arsyeja pse nuk ka numra klasikë të llogarisë. PayPal bën të mundur aktivizimin e pagesave online për palët e treta ose marrjen e pagesave. PayPal pranon gjithashtu funksione të besuar dhe ofron shërbime për mbrojtjen e blerësit.

Kompania operative evropiane e PayPal është PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.

Nëse subjekti i të dhënave zgjedh “PayPal” si opsionin e pagesës në dyqanin online gjatë procesit të porositjes, ne i transmetojmë automatikisht të dhënat e subjektit të të dhënave në PayPal. Duke zgjedhur këtë opsion pagese, subjekti i të dhënave pranon transferimin e të dhënave personale të kërkuara për përpunimin e pagesës.

Të dhënat personale të transmetuara në PayPal janë zakonisht emri, mbiemri, adresa, adresa e emailit, adresa IP, numri i telefonit, numri i telefonit celular ose të dhëna të tjera të nevojshme për përpunimin e pagesës. Përpunimi i kontratës së blerjes kërkon edhe të dhëna të tilla personale, të cilat janë në lidhje me porosinë përkatëse.

Transmetimi i të dhënave ka për qëllim përpunimin e pagesave dhe parandalimin e mashtrimit. Kontrolluesi do të transferojë të dhënat personale te PayPal, veçanërisht nëse jepet një interes legjitim në transmetim. Të dhënat personale të shkëmbyera ndërmjet PayPal dhe kontrolluesit për përpunimin e të dhënave do të transmetohen nga PayPal tek agjencitë e kreditimit ekonomik. Ky transmetim ka për qëllim kontrollet e identitetit dhe besueshmërisë.

PayPal, nëse është e nevojshme, do t’ua kalojë të dhënat personale filialeve dhe ofruesve të shërbimeve ose nënkontraktorëve në masën që kjo është e nevojshme për të përmbushur detyrimet kontraktuale ose që të dhënat të përpunohen sipas porosisë.

Subjekti i të dhënave ka mundësinë të revokojë pëlqimin për trajtimin e të dhënave personale në çdo kohë nga PayPal. Një revokim nuk do të ketë asnjë efekt mbi të dhënat personale që duhet të përpunohen, përdoren ose transmetohen në përputhje me përpunimin (kontraktual) të pagesave.

Dispozitat e zbatueshme për mbrojtjen e të dhënave të PayPal mund të merren në https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

23. Mënyra e pagesës: Dispozitat për mbrojtjen e të dhënave në lidhje me përdorimin e Sofortüberweisung si procesor pagese

Në këtë faqe interneti, kontrolluesi ka përbërës të integruar të Sofortüberweisung. Sofortüberweisung është një shërbim pagese që lejon pagesën pa para të produkteve dhe shërbimeve në internet. Sofortüberweisung është një procedurë teknike me anë të së cilës tregtari në internet merr menjëherë një konfirmim pagese. Kjo i mundëson një tregtari të dorëzojë mallra, shërbime ose shkarkime te klienti menjëherë pas porosisë.

Kompania operuese e Sofortüberweisung është SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Gjermani.

Nëse subjekti i të dhënave zgjedh “transferimin e menjëhershëm” si opsionin e pagesës në dyqanin tonë online gjatë procesit të porositjes, të dhënat e subjektit të të dhënave do t’i transmetohen Sofortüberweisung. Duke zgjedhur këtë opsion pagese, subjekti i të dhënave pranon transmetimin e të dhënave personale të kërkuara për përpunimin e pagesës.

Në rastin e përpunimit të blerjes nëpërmjet transferimit të drejtpërdrejtë, blerësi dërgon PIN-in dhe TAN-in tek Sofort GmbH. Sofortüberweisung më pas kryen një transferim te tregtari online pas verifikimit teknik të statusit të llogarisë dhe rikthimit të të dhënave shtesë për të kontrolluar caktimin e llogarisë. Tregtari online më pas informohet automatikisht për ekzekutimin e transaksionit financiar.

Të dhënat personale të shkëmbyera me Sofortüberweisung janë emri, mbiemri, adresa, adresa e emailit, adresa IP, numri i telefonit, numri i telefonit celular ose të dhëna të tjera të nevojshme për përpunimin e pagesës. Transmetimi i të dhënave ka për qëllim përpunimin e pagesave dhe parandalimin e mashtrimit. Kontrolluesi do të transferojë menjëherë të dhëna të tjera personale, edhe nëse ekziston një interes legjitim në transmetim. Të dhënat personale të shkëmbyera ndërmjet Sofortüberweisung dhe kontrollorit do t’u transmetohen nga Sofortüberweisung agjencive të kredisë ekonomike. Ky transmetim ka për qëllim kontrollet e identitetit dhe besueshmërisë.

Sofortüberweisung ofron të dhëna personale për kompanitë e lidhura dhe ofruesit e shërbimeve ose nënkontraktorët për aq sa kjo është e nevojshme për përmbushjen e detyrimeve kontraktuale ose të dhënave në mënyrë që të përpunohen.

Subjekti i të dhënave ka mundësinë të revokojë pëlqimin për trajtimin e të dhënave personale në çdo kohë nga Sofortüberweisung. Një revokim nuk do të ketë asnjë efekt mbi të dhënat personale që duhet të përpunohen, përdoren ose transmetohen në përputhje me përpunimin (kontraktual) të pagesave.

Dispozitat e zbatueshme për mbrojtjen e të dhënave të Sofortüberweisung mund të merren nën https://www.sofort.com/eng-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.

24. Legal bazë për përpunimin

Art. 6 (1) lit. një GDPR shërben si bazë ligjore për operacionet e përpunimit për të cilat ne marrim pëlqimin për një qëllim specifik përpunimi. Nëse përpunimi i të dhënave personale është i nevojshëm për zbatimin e një kontrate në të cilën subjekti i të dhënave është palë, siç është rasti, për shembull, kur operacionet e përpunimit janë të nevojshme për furnizimin e mallrave ose për të ofruar ndonjë shërbim tjetër, përpunimi është bazuar në nenin 6(1) pika. b GDPR. E njëjta gjë vlen edhe për operacione të tilla përpunimi që janë të nevojshme për kryerjen e masave parakontraktore, për shembull në rastin e pyetjeve në lidhje me produktet ose shërbimet tona. A i nënshtrohet shoqëria jonë një detyrim ligjor me të cilin kërkohet përpunimi i të dhënave personale, si p.sh. për përmbushjen e detyrimeve tatimore, përpunimi bazohet në Art. 6 (1) lit. c GDPR. Në raste të rralla, përpunimi i të dhënave personale mund të jetë i nevojshëm për të mbrojtur interesat jetike të subjektit të të dhënave ose të një personi tjetër fizik. Ky do të ishte rasti, për shembull, nëse një vizitor lëndohej në kompaninë tonë dhe emri, mosha, të dhënat e sigurimit shëndetësor ose informacione të tjera jetike do t’i jepeshin një mjeku, spitali ose një pale tjetër të tretë. Më pas përpunimi do të bazohej në Art. 6 (1) lit. d GDPR. Së fundi, operacionet e përpunimit mund të bazohen në Nenin 6(1) nenit 6.1. f GDPR. Kjo bazë ligjore përdoret për operacionet e përpunimit të cilat nuk mbulohen nga asnjë nga bazat ligjore të lartpërmendura, nëse përpunimi është i nevojshëm për qëllime të interesave legjitime të ndjekura nga kompania jonë ose nga një palë e tretë, me përjashtim të rasteve kur interesat e tilla tejkalohen nga interesat. ose të drejtat dhe liritë themelore të subjektit të të dhënave që kërkojnë mbrojtjen e të dhënave personale. Operacione të tilla të përpunimit janë veçanërisht të lejueshme sepse ato janë përmendur në mënyrë specifike nga ligjvënësi evropian. Ai konsideroi se një interes legjitim mund të supozohej nëse subjekti i të dhënave është një klient i kontrolluesit (Parasia 47 Fjalia 2 GDPR).

25. Interesat legjitime të ndjekura nga kontrolluesi ose nga një palë e tretë

Aty ku përpunimi i të dhënave personale bazohet në nenin 6(1) të nenit 6, pika. f GDPR interesi ynë legjitim është të kryejmë biznesin tonë në favor të mirëqenies së të gjithë punonjësve tanë dhe aksionarëve.

26. Periudha për të cilën do të ruhen të dhënat personale

Kriteri i përdorur për të përcaktuar periudhën e ruajtjes së të dhënave personale është periudha përkatëse e ruajtjes ligjore. Pas skadimit të kësaj periudhe, të dhënat përkatëse fshihen në mënyrë rutinore, për sa kohë që nuk janë më të nevojshme për përmbushjen e kontratës ose fillimin e një kontrate.

27. Sigurimi i të dhënave personale si kërkesë statutore ose kontraktuale; Kërkesat e nevojshme për të lidhur një kontratë; Detyrimi i subjektit të të dhënave për të dhënë të dhënat personale; pasojat e mundshme të mosdhënies së të dhënave të tilla

Sqarojmë se dhënia e të dhënave personale kërkohet pjesërisht nga ligji (p.sh. rregulloret tatimore) ose mund të rezultojë edhe nga dispozitat kontraktuale (p.sh. informacioni për partnerin kontraktor). Ndonjëherë mund të jetë e nevojshme të lidhni një kontratë që subjekti i të dhënave na siguron të dhëna personale, të cilat duhet të përpunohen më pas nga ne. Subjekti i të dhënave është, për shembull, i detyruar të na japë të dhëna personale kur kompania jonë nënshkruan një kontratë me të. Mos dhënia e të dhënave personale do të kishte si pasojë që kontrata me subjektin e të dhënave të mos mund të lidhej. Përpara se të dhënat personale të sigurohen nga subjekti i të dhënave, subjekti i të dhënave duhet të kontaktojë çdo punonjës. Punonjësi i sqaron subjektit të të dhënave nëse dhënia e të dhënave personale kërkohet me ligj ose kontratë ose është e nevojshme për lidhjen e kontratës, nëse ka detyrim për të dhënë të dhënat personale dhe pasojat e mosdhënies së të dhënave personale. të dhëna.

28. Ekzistenca e vendimmarrjes së automatizuar

Si kompani përgjegjëse, ne nuk përdorim vendimmarrje apo profilim automatik.

Kjo Politikë e Privatësisë është krijuar nga Gjeneratori i Politikave të Privatësisë së Oficerëve të Mbrojtjes së të Dhënave të Jashtme që është zhvilluar në bashkëpunim me Juristët e Ligjit për Media nga WBS-LAW.