Kushtet e garancisë

Kushtet e garancisë

Në tehët e çelikut inox në formë V të V1 ClassicLine, V3 TrendLine, V5 PowerLine dhe V6 ExclusiveLine, Börner Distribution International GmbH (më tej referuar si “Börner”) jep një garanci Börner që shkon përtej garancisë ligjore dyvjeçare për një gjithsej 5 vjet nga data e blerjes.

Kushtet:

1. Vetëm thikat prej çeliku inox në formë V i nënshtrohen kësaj garancie Borner. Të gjitha pjesët e tjera, si trupi i bazës, futjet, këmbët ose aksesorët e tjerë nuk i nënshtrohen garancisë Börner.

2. Garancia Börner zbatohet ekskluzivisht për blerjen e një produkti të ri dhe ekskluzivisht për konsumatorët dhe blerësin fillestar të produktit dhe nuk është e transferueshme.

3. Garancia e Börner është e vlefshme në total vetëm nëse blerësi raporton te Börner në faqen kryesore të Börner (www.boerner.de) nën artikullin e menysë “Garancia Börner” sipas dispozitave të mëposhtme jo më vonë se një muaj pas datës së blerjes. të produktit, pasi të specifikoni të dhënat e nevojshme atje të Regjistruara. Regjistrimi në thelb bëhet duke futur të dhënat e klientit si më poshtë: emri, adresa, adresa e emailit, numri i telefonit, numri serial i produktit, data e blerjes, vendi i blerjes/platforma. Përveç kësaj, procesi i regjistrimit rezulton nga artikulli i mësipërm i menusë, i cili duhet të respektohet. Börner rezervon të drejtën për të ndryshuar këtë informacion sipas gjykimit të tij, i cili më pas zbatohet në formularin përkatës. Koha e regjistrimit nuk ndryshon asgjë në fillim të garancisë Börner nga data e blerjes së produktit.

4. Kusht paraprak për pretendimin e një pretendimi nga garancia Börner është, përveç regjistrimit sipas seksionit 3, përdorimi dhe mirëmbajtja profesionale, veçanërisht në përputhje me udhëzimet e përdorimit të produktit. Garancia skadon nëse produkti nuk është përdorur për qëllime normale shtëpiake dhe sapo të bëhen ndryshime në pajisje. Në veçanti, ai skadon gjithashtu nëse numri i serisë është ndryshuar ose përndryshe bëhet i palexueshëm ose nuk njihet më plotësisht. Nuk vlen për konsumimin normal. Me përjashtim të zgjatjes së afatit në rastin konkret, përmbajtja e mbetur e garancisë mbetet e njëjtë me dispozitat statutore. Periudha e garancisë nuk zgjatet për shkak të dhënies së shërbimeve brenda fushës së garancisë, veçanërisht nuk rifillon në këto raste.

5. Marrësi i garancisë mund të ushtrojë të drejtat e tij nga kjo garanci duke raportuar gabimin me shkrim te Börner Distribution International GmbH, zona industriale Börner. 1, 54526 Landscheid-Niederkail, me email në: garantie@boerner.de ose duke kontaktuar Börner në faqen kryesore www.boerner.de brenda periudhës së garancisë. Është gjithashtu një parakusht që marrësi i garancisë të raportojë gabimin brenda një muaji pasi e ka njohur ose duhet ta kishte njohur. Është përgjegjësi e marrësit të garancisë të provojë se periudha e garancisë nuk ka skaduar ose ka skaduar (për shembull duke paraqitur faturën e blerjes, kontratën e blerjes, etj.).

6. Në rast të një garancie, Börner është i lirë të riparojë produktin, ta zëvendësojë atë ose të rimbursojë marrësin e garancisë për çmimin e blerjes. Gjatë ndërrimit, produkti i vjetër do të zëvendësohet pa pagesë me një produkt të ri të të njëjtit lloj dhe cilësi.

7. Përveç të drejtave nga kjo garanci e zgjatur, të drejtat ligjore zbatohen të pandryshuara. Kjo garanci gjithashtu nuk cenon të drejtat që klienti/konsumatori i parë ka ndaj shitësit nga i cili klienti/konsumatori i parë ka blerë produktin.

Vendi i përmbushjes për detyrimet që rrjedhin nga kjo garanci është zyra e regjistruar e Börner. Për aq sa është ligjërisht e lejueshme, vendi i juridiksionit është vendi i biznesit të Börner.