KPB

Kushtet e përgjithshme të biznesit (KPB)

1. Fushëveprimi

Këto Kushtet e përgjithshme të biznesit (KPB) zbatohen për të gjitha dërgesat nga Meier Neuschriften-Vertrieb për konsumatorët (§ 13 BGB).

Konsumator është çdo person fizik që kryen një transaksion juridik për një qëllim që nuk mund t’i atribuohet veprimtarisë së tij tregtare ose të pavarur profesionale.

2. Kontraktori

Kontrata e blerjes lidhet me:

Shitjet e reja të Meier
Dorfstrasse 10
5452 Oberrohrdorf

CH-400.1.032.750-3
Numri i TVSH-së: 106.057.074

Pronari: Daniel Meier

Ju mund të kontaktoni shërbimin tonë të klientit për pyetje, ankesa dhe ankesa gjatë ditëve të javës gjatë orarit të punës nga ora 9:00 deri në 12:00 dhe 14:00 deri në 16:00 në numrin e telefonit 044 340 29 45 ose me e-mail. në info@boerner.ch.

3. Oferta dhe lidhja e kontratës

3.1 Prezantimi i produkteve në dyqanin online nuk përbën një ofertë ligjërisht të detyrueshme, por më tepër një ftesë për të bërë një porosi.Përjashtohen gabimet.

3.2 Duke klikuar butonin “Bli” në hapin e fundit të procesit të porositjes, ju vendosni një porosi detyruese për mallrat që gjenden në karrocën e blerjes. Kontrata e blerjes lidhet kur ne pranojmë porosinë tuaj duke dërguar një konfirmim porosie me e-mail menjëherë pas marrjes së porosisë tuaj.

4. Teksti i kontratës

Teksti i kontratës ruhet në sistemet tona të brendshme. Ju mund t’i shikoni Termat dhe Kushtet e Përgjithshme në çdo kohë në këtë faqe. Të dhënat e porosisë dhe termat dhe kushtet do t’ju dërgohen me email. Pas përfundimit të porosisë, teksti i kontratës nuk është më i aksesueshëm nëpërmjet internetit për arsye sigurie.

5. E drejta e tërheqjes

Konsumatorët kanë një tërheqje katërmbëdhjetë ditore.

Politika e anulimit

E drejta e tërheqjes
Ju keni të drejtë të tërhiqeni nga kjo kontratë brenda katërmbëdhjetë ditëve pa dhënë asnjë arsye. Periudha e anulimit është katërmbëdhjetë ditë nga dita në të cilën ju ose një palë e tretë e quajtur nga ju që nuk është transportuesi morët në zotërim mallrat.

Për të ushtruar të drejtën tuaj të tërheqjes, duhet të na informoni

Shitjet e reja të Meier
Dorfstrasse 10
5452 Oberrohrdorf

Email: info@boerner.ch

me anë të një deklarate të qartë (p.sh. një letër dërguar me postë ose e-mail) të vendimit tuaj për t’u tërhequr nga kjo kontratë. Ju mund të përdorni formularin e anulimit të modelit për këtë, por nuk është i detyrueshëm.

Pasojat e revokimit

Nëse e anuloni këtë kontratë, ne ju kemi paguar të gjitha pagesat që kemi marrë nga ju, duke përfshirë kostot e dorëzimit (me përjashtim të kostove shtesë që rezultojnë nga fakti që keni zgjedhur një lloj dërgese të ndryshme nga dorëzimi standard më i lirë i ofruar nga ne kemi), menjëherë dhe më së voni brenda katërmbëdhjetë ditëve nga dita në të cilën kemi marrë njoftimin për anulimin tuaj të kësaj kontrate. Për këtë shlyerje, ne përdorim të njëjtat mjete pagese që keni përdorur në transaksionin origjinal, përveç rasteve kur diçka tjetër është rënë dakord shprehimisht me ju; në asnjë rrethanë nuk do t’ju ngarkohen tarifa për këtë shlyerje.

Ju duhet të na ktheni ose dorëzoni mallrat menjëherë dhe në çdo rast jo më vonë se katërmbëdhjetë ditë nga dita në të cilën na njoftoni për anulimin e kësaj kontrate. Afati respektohet nëse i ktheni mallrat përpara se të skadojë periudha prej katërmbëdhjetë ditësh. Ne nuk mbajmë asnjë kosto për kthimin e mallrave.
Për arsye higjienike, produktet që nuk janë në paketimin e tyre origjinal nuk mund të kthehen ose të ndërrohen.

6. Çmimet dhe kostot e transportit

6.1 Çmimet e deklaruara në faqet e produktit përfshijnë TVSH-në ligjore dhe komponentë të tjerë të çmimeve.

6.2 Një tarifë fikse prej 9,80 CHF do të paguhet për postën dhe paketimin.

6.3 Nëse produkti i porositur nuk mund të dorëzohet në kohë sepse ne nuk jemi furnizuar me këtë produkt në kohë nga furnizuesi ynë, ne do t’ju informojmë menjëherë. Në një rast të tillë, jeni i lirë të prisni produktin e porositur ose të anuloni porosinë tuaj. Në rast anulimi, çdo shumë e paguar tashmë do të rimbursohet menjëherë.

7. Dorëzimi

7.1 Dërgesat bëhen vetëm brenda Zvicrës.

7.2 Koha e dorëzimit është zakonisht 3-5 ditë pune. Ne tregojmë çdo kohë devijuese të dorëzimit në faqen e produktit përkatës.

8. Pagesa

8.1 Pagesa mund të bëhet ose me para në dorëzim, faturë, transfertë bankare ose debitim direkt.

8.2 Kur zgjidhni mënyrën e pagesës, deklaroni pagesën paraprakisht