Приватност и заштита на податоците

Приватност и заштита на податоци


Политика за приватност

Многу сме среќни што покажавте интерес за нашето претпријатие. Заштитата на податоците е од особено висок приоритет за менаџментот на Börner Distribution International GmbH. Користењето на интернет-страниците на Börner Distribution International GmbH е можно без никакво наведување на лични податоци; сепак, ако субјектот на податоци сака да користи специјални услуги на претпријатието преку нашата веб-локација, обработката на личните податоци може да стане неопходна. Доколку обработката на личните податоци е неопходна и не постои законска основа за таква обработка, генерално добиваме согласност од субјектот на податоците.

Обработката на личните податоци, како што се името, адресата, адресата на е-пошта или телефонскиот број на субјектот на податоците секогаш ќе биде во согласност со Општата регулатива за заштита на податоците (GDPR) и во согласност со заштитата на податоците специфични за земјата прописите што се применуваат на Börner Distribution International GmbH. Со помош на оваа декларација за заштита на податоците, нашето претпријатие би сакало да ја информира пошироката јавност за природата, обемот и целта на личните податоци што ги собираме, користиме и обработуваме. Понатаму, субјектите на податоците се информираат, преку оваа декларација за заштита на податоците, за правата на кои имаат право.

Како контролор, Börner Distribution International GmbH спроведе бројни технички и организациски мерки за да обезбеди најцелосна заштита на личните податоци обработени преку оваа веб-локација. Сепак, преносите на податоци базирани на Интернет во принцип може да имаат безбедносни празнини, па затоа апсолутната заштита можеби не е загарантирана. Поради оваа причина, секој субјект на податоци е слободен да ни пренесува лични податоци преку алтернативни средства, на пр. по телефон.

1. Дефиниции

Декларацијата за заштита на податоците на Börner Distribution International GmbH се заснова на термините што ги користи европскиот законодавец за усвојување на Општата регулатива за заштита на податоците (GDPR). Нашата декларација за заштита на податоците треба да биде читлива и разбирлива за пошироката јавност, како и за нашите клиенти и деловни партнери. За да го обезбедиме ова, прво би сакале да ја објасниме употребената терминологија.

Во оваа декларација за заштита на податоците, меѓу другото, ги користиме следните термини:

а) Лични податоци

Под лични податоци се подразбираат какви било информации кои се однесуваат на идентификувано или физичко лице кое може да се идентификува („субјект на податоци“). Физичко лице кое може да се идентификува е лице кое може да се идентификува, директно или индиректно, особено со повикување на идентификатор како име, идентификациски број, податоци за локација, идентификатор преку Интернет или на еден или повеќе фактори специфични за физичките, физиолошките, генетски, ментален, економски, културен или социјален идентитет на тоа физичко лице.

б) Предмет на податоци

Предмет на податоци е секое идентификувано или препознатливо физичко лице, чии лични податоци ги обработува контролорот одговорен за обработката.

в) Обработка

Обработка е секоја операција или збир на операции што се вршат на лични податоци или на збирки лични податоци, без разлика дали се или не со автоматизирани средства, како што се собирање, снимање, организација, структурирање, складирање, прилагодување или измена, пронаоѓање, консултација, употреба, откривање со пренос, ширење или на друг начин ставање на располагање, усогласување или комбинација, ограничување, бришење или уништување.

г) Ограничување на обработка

Ограничување на обработката е означување на зачуваните лични податоци со цел да се ограничи нивната обработка во иднина.

д) Профилирање

Профилирање значи секој облик на автоматизирана обработка на лични податоци што се состои од употреба на лични податоци за проценка на одредени лични аспекти кои се однесуваат на физичко лице, особено за анализа или предвидување аспекти кои се однесуваат на перформансите на тоа физичко лице на работа, економската состојба, здравјето, личните преференци. , интереси, сигурност, однесување, локација или движења.

ѓ) Псевдонимизација

Псевдонимизација е обработка на лични податоци на таков начин што личните податоци повеќе не можат да се припишат на одреден субјект на податоци без употреба на дополнителни информации, под услов тие дополнителни информации да се чуваат одделно и да подлежат на технички и организациски мерки за да се обезбеди дека личните податоци не се припишуваат на идентификувано или физичко лице кое може да се идентификува.

е) Контролор или контролор одговорен за обработката

Контролор или контролор одговорен за обработката е физичко или правно лице, јавен орган, агенција или друго тело кое сам или заедно со други ги утврдува целите и начините на обработка на личните податоци; кога целите и средствата за таква обработка се утврдени со законодавството на Унијата или земјата-членка, контролорот или специфичните критериуми за негово назначување може да се предвидат со законодавството на Унијата или земјата-членка.

ж) Процесор

Обработувач е физичко или правно лице, јавен орган, агенција или друго тело кое обработува лични да та во име на контролорот.

i) Примач

Примачот е физичко или правно лице, јавен орган, агенција или друго тело на кое му се откриваат личните податоци, без разлика дали е трето лице или не. Меѓутоа, јавните органи кои можат да примаат лични податоци во рамките на одредена истрага во согласност со правото на Унијата или земјата-членка нема да се сметаат за примачи; обработката на тие податоци од страна на тие јавни органи ќе биде во согласност со важечките правила за заштита на податоците во согласност со целите на обработката.

ѕ) Трето лице

Трето лице е физичко или правно лице, јавен орган, агенција или орган различен од субјектот на податоците, контролорот, обработувачот и лицата кои под директна надлежност на контролорот или обработувачот се овластени да обработуваат лични податоци.

и) Согласност

Согласноста на субјектот на податоците е секое слободно дадено, специфично, информирано и недвосмислено укажување на желбите на субјектот на податоците со кое тој или таа, со изјава или со јасна афирмативна акција, означува согласност за обработката на личните податоци што се однесуваат на него или неа. .

2. Име и адреса на контролорот

Контролор за целите на Општата регулатива за заштита на податоците (GDPR), другите закони за заштита на податоците што се применуваат во земјите-членки на Европската унија и други одредби поврзани со заштитата на податоците е:

Börner Distribution International GmbH

Industriegebiet Börner 1

54526 Нидеркаил

Германија

Телефон: +49657595120

Е-пошта: service@boerner.de

Веб-страница: www.boerner.de

3. Име и адреса на службеникот за заштита на податоци

Службеник за заштита на податоци на контролорот е:

Томас Лихтер

Börner Distribution International GmbH

Industriegebiet Börner 1

54526 Нидеркаил

Германија

Телефон: +49657595120

Е-пошта: datenschutz@boerner.de

Веб-страница: www.boerner.de

Секој субјект на податоци може, во секое време, директно да го контактира нашиот службеник за заштита на податоци со сите прашања и предлози во врска со заштитата на податоците.

4. Колачиња

Интернет-страниците на Börner Distribution International GmbH користат колачиња. Колачињата се текстуални датотеки што се зачувани во компјутерски систем преку интернет прелистувач.

Многу интернет страници и сервери користат колачиња. Многу колачиња содржат таканаречен ID на колачиња. ИД на колаче е единствен идентификатор на колачето. Се состои од низа со знаци преку која може да се доделат интернет страници и сервери на конкретниот интернет прелистувач во кој е зачувано колачето. Ова им овозможува на посетените интернет-страници и сервери да го разликуваат поединечниот прелистувач на темата dats од другите интернет прелистувачи кои содржат други колачиња. Специфичен интернет прелистувач може да се препознае и идентификува со користење на единствениот ID на колачиња.

Преку употреба на колачиња, Börner Distribution International GmbH може да им обезбеди на корисниците на оваа веб-локација повеќе кориснички услуги кои не би биле возможни без поставката за колачиња.

Со помош на колаче, информациите и понудите на нашата веб-локација може да се оптимизираат имајќи го предвид корисникот. Колачињата ни овозможуваат, како што беше претходно споменато, да ги препознаеме корисниците на нашата веб-страница. Целта на ова признание е да им олесни на корисниците да ја користат нашата веб-страница. Корисникот на веб-локацијата кој користи колачиња, на пр. не мора да внесува податоци за пристап секој пат кога се пристапува до веб-локацијата, бидејќи тоа го презема веб-локацијата, а колачето на тој начин се складира на компјутерскиот систем на корисникот. Друг пример е колачето од количка во онлајн продавница. Онлајн продавницата се сеќава на написите што клиентот ги ставил во виртуелната количка преку колаче.

Субјектот на податоците може, во секое време, да го спречи поставувањето на колачиња преку нашата веб-локација со помош на соодветната поставка на користениот интернет прелистувач и на тој начин може трајно да го одбие поставувањето на колачиња. Понатаму, веќе поставените колачиња може да се избришат во секое време преку интернет прелистувач или други софтверски програми. Ова е можно во сите популарни интернет прелистувачи. Ако субјектот на податоците ја деактивира поставката за колачиња во користениот интернет прелистувач, можеби не се целосно употребливи сите функции на нашата веб-локација.

5. Збирка на општи податоци и информации

Веб-страницата на Börner Distribution International GmbH собира серија општи податоци и информации кога субјектот на податоци или автоматски систем ја повикува веб-локацијата. Овие општи податоци и информации се зачувани во датотеките за евиденција на серверот. Собрани може да бидат (1) користените типови и верзии на прелистувач, (2) оперативниот систем што го користи системот за пристап, (3) веб-локацијата од која системот за пристап доаѓа до нашата веб-локација (т.н. реферери), (4) под -веб-страници, (5) датумот и времето на пристап до интернет-страницата, (6) адресата на Интернет протоколот (IP адреса), (7) давателот на Интернет услугата на системот за пристап и (8) сите други слични податоци и информации што може да се користат во случај на напади на нашите системи за информатичка технологија.

Кога ги користиме овие општи податоци и информации, Börner Distribution International GmbH не извлекува никаков заклучок употреби за субјектот на податоците. Наместо тоа, овие информации се потребни за (1) правилно да се испорача содржината на нашата веб-локација, (2) да се оптимизира содржината на нашата веб-локација, како и нејзината реклама, (3) да се обезбеди долгорочна одржливост на нашите системи за информатичка технологија и технологија на веб-страници , и (4) да им обезбеди на органите за спроведување на законот информациите неопходни за кривично гонење во случај на сајбер-напад. Затоа, Börner Distribution International GmbH статистички ги анализира анонимно собраните податоци и информации, со цел да ја зголеми заштитата на податоците и безбедноста на податоците на нашето претпријатие и да обезбеди оптимално ниво на заштита на личните податоци што ги обработуваме. Анонимните податоци на датотеките за евиденција на серверот се чуваат одделно од сите лични податоци обезбедени од субјектот на податоците.

6. Регистрација на нашата веб-страница

Субјектот на податоците има можност да се регистрира на веб-страницата на контролорот со назнака за лични податоци. Кои лични податоци се пренесуваат на контролорот се одредува со соодветната влезна маска што се користи за регистрација. Личните податоци внесени од субјектот на податоците се собираат и чуваат исклучиво за внатрешна употреба од страна на контролорот и за негови сопствени цели. Контролорот може да побара трансфер до еден или повеќе обработувачи (на пр. услуга за парцела) кој исто така користи лични податоци за внатрешна цел што му се припишува на контролорот.

Со регистрирање на веб-страницата на контролорот, се зачувуваат и IP адресата – доделена од давателот на Интернет услуги (ISP) и користена од субјектот на податоците – датумот и времето на регистрацијата. Чувањето на овие податоци се одвива наспроти позадината дека ова е единствениот начин да се спречи злоупотребата на нашите услуги и, доколку е потребно, да се овозможи да се истражат извршените прекршоци. Досега, складирањето на овие податоци е неопходно за да се обезбеди контролорот. Овие податоци не се пренесуваат на трети лица освен ако постои законска обврска за предавање на податоците или ако преносот служи за целта на кривично гонење.

Регистрацијата на субјектот на податоците, со доброволно наведување на личните податоци, има за цел да му овозможи на контролорот да му понуди на субјектот на податоците содржини или услуги што може да им се понудат само на регистрираните корисници поради природата на предметната материја. Регистрираните лица можат во секое време да ги променат личните податоци наведени при регистрацијата или целосно да ги избришат од залихата на податоци на контролорот.

Контролорот на податоци во секое време ќе обезбеди информации на барање до секој субјект на податоци за тоа кои лични податоци се чуваат за субјектот на податоците. Дополнително, контролорот на податоците ќе ги коригира или брише личните податоци на барање или укажување на субјектот на податоците, доколку не постојат законски обврски за чување. Целокупните вработени на контролорот се достапни на субјектот на податоците во овој поглед како лица за контакт.

7. Претплата на нашите билтени

На веб-страницата на Börner Distribution International GmbH, на корисниците им е дадена можност да се претплатат на билтенот на нашето претпријатие. Влезната маска што се користи за оваа намена одредува кои лични податоци се пренесуваат, како и кога билтенот е нарачан од контролорот.

Börner Distribution International GmbH редовно ги информира своите клиенти и деловни партнери преку билтен за понудите на претпријатијата. Билтенот на претпријатието може да го прими субјектот на податоците само доколку (1) субјектот на податоците има валидна адреса на е-пошта и (2) субјектот на податоците се регистрира за испорака на билтенот. Е-пошта за потврда ќе биде испратена на адресата за е-пошта регистрирана од субјектот на податоци за прв пат за испорака на билтен, од правни причини, во процедурата за двојна пријавување. Оваа потврдна е-пошта се користи за да се докаже дали сопственикот на адресата на е-пошта како субјект на податоци е овластен да го прима билтенот.

За време на регистрацијата за билтенот, ја чуваме и IP адресата на компјутерскиот систем доделен од давателот на интернет услуги (ISP) и користен од субјектот на податоците во моментот на регистрацијата, како и датумот и времето на регистрацијата. Собирањето на овие податоци е неопходно за да се разбере (можната) злоупотреба на адресата на е-пошта на субјектот на податоците подоцна, и затоа служи за целта на правната заштита на контролорот.

Личните податоци собрани како дел од регистрацијата за билтенот ќе се користат само за испраќање на нашиот билтен. Дополнително, претплатниците на билтенот може да бидат информирани преку е-пошта, се додека тоа е неопходно за функционирање на услугата за билтен или за соодветната регистрација, бидејќи тоа може да биде случај во случај на измени на понудата на билтенот, или во случај на промена на техничките околности. Нема да има пренос на лични податоци собрани од услугата за билтен на трети страни. Претплатата на нашиот билтен може да биде прекината од субјектот на податоците во секое време д. Согласноста за складирање на лични податоци, кои субјектот на податоците ги дал за испраќање на билтенот, може да биде отповикана во секое време. Заради одземање на согласноста, во секој билтен се наоѓа соодветна врска. Исто така, можно е да се отпишете од билтенот во секое време директно на веб-страницата на контролорот или да му го соопштите ова на контролорот на поинаков начин.

8. Билтен-следење

Билтенот на Börner Distribution International GmbH содржи таканаречени пиксели за следење. Пикселот за следење е минијатурна графика вградена во такви е-пошта, кои се испраќаат во HTML формат за да се овозможи снимање и анализа на датотеката за евиденција. Ова овозможува статистичка анализа на успехот или неуспехот на онлајн маркетинг кампањите. Врз основа на вградениот пиксел за следење, Börner Distribution International GmbH може да види дали и кога е отворена е-пошта од субјектот на податоци, и кои врски во е-поштата биле повикани од субјектите на податоците.

Ваквите лични податоци собрани во пикселите за следење содржани во билтените се чуваат и анализираат од контролорот со цел да се оптимизира испораката на билтенот, како и да се прилагоди содржината на идните билтени уште подобро на интересите на субјектот на податоците. Овие лични податоци нема да бидат предадени на трети лица. Субјектите на податоците имаат право во секое време да ја отповикаат соодветната посебна изјава за согласност издадена преку постапката за двојно вклучување. По отповикување, овие лични податоци ќе бидат избришани од контролорот. Börner Distribution International GmbH автоматски го смета повлекувањето од приемот на билтенот како отповикување.

9. Можност за контакт преку веб-страницата

Веб-страницата на Börner Distribution International GmbH содржи информации кои овозможуваат брз електронски контакт со нашето претпријатие, како и директна комуникација со нас, која вклучува и општа адреса на таканаречената електронска пошта (адреса на е-пошта). Доколку субјектот на податоците контактира со контролорот преку е-пошта или преку формулар за контакт, личните податоци што ги пренесува субјектот на податоците автоматски се складираат. Таквите лични податоци што се пренесуваат на доброволна основа од субјектот на податоци до контролорот на податоците се чуваат заради обработка или контактирање со субјектот на податоците. Нема пренос на овие лични податоци на трети лица.

10. Функција на коментари во блогот на веб-страницата

Börner Distribution International GmbH им нуди на корисниците можност да оставаат индивидуални коментари за поединечни придонеси на блог на блог, кој е на веб-страницата на контролорот. Блог е веб-базиран, јавно достапен портал, преку кој еден или повеќе луѓе наречени блогери или веб-блогери можат да објавуваат статии или да запишуваат мисли во т.н. Блогобјавите обично може да бидат коментирани од трети страни.

Доколку субјектот на податоците остави коментар на блогот објавен на оваа веб-локација, коментарите дадени од субјектот на податоците исто така се чуваат и објавуваат, како и информации за датумот на коментарот и за (псевдонимот) на корисникот избран од субјектот на податоците. . Дополнително, евидентирана е и IP адресата доделена од давателот на интернет услуги (ISP) на субјектот на податоците. Ова складирање на IP адресата се одвива од безбедносни причини и во случај субјектот на податоците да ги прекрши правата на трети страни или да објави нелегална содржина преку даден коментар. Според тоа, чувањето на овие лични податоци е во сопствен интерес на контролорот на податоците, за да може да се ослободи во случај на прекршување. Овие собрани лични податоци нема да бидат предадени на трети лица, освен ако таквото пренесување не е потребно со закон или не служи на целта на одбраната на контролорот на податоците.

11. Рутинско бришење и блокирање на лични податоци

Контролорот на податоците ги обработува и складира личните податоци на субјектот на податоците само за периодот неопходен за да се постигне целта на складирањето, или доколку тоа е одобрено од европскиот законодавец или други законодавци во законите или прописите на кои подлежи контролорот. до.

Ако целта за складирање не е применлива или ако истече периодот на складирање пропишан од европскиот законодавец или друг надлежен законодавец, личните податоци рутински се блокираат или бришат во согласност со законските барања.

12. Права на субјектот на податоци

а) Право на потврда

Секој субјект на податоци има право дадено од европскиот законодавец да добие од контролорот потврда за тоа дали личните податоци што се однесуваат на него или неа се обработуваат или не. Доколку субјектот на податоците сака да го искористи ова право на потврда, тој или таа може во секое време да контактира со кој било вработен на контролорот.

б) Право на пристап

Секој субјект на податоци има право дадено од европскиот законодавец да добие од контролорот бесплатни информации за неговите или нејзините лични податоци складирани во секое време и копија од овие информации. Понатаму, европските директиви и регулативи му овозможуваат пристап на субјектот на податоците на следните информации:

целите на обработката;

засегнатите категории на лични податоци;

примателите или категориите приматели на кои им биле откриени или ќе бидат откриени личните податоци, особено приматели во трети земји или меѓународни организации;

каде што е можно, предвидениот период за кој ќе се чуваат личните податоци или, доколку не е можно, критериумите што се користат за одредување на тој период;

постоењето на правото да бара од контролорот исправка или бришење на личните податоци или ограничување на обработката на личните податоци кои се однесуваат на субјектот на податоците или да се приговори на таквата обработка;

постоење на право на поднесување жалба до надзорен орган;

кога личните податоци не се собрани од субјектот на податоците, сите достапни информации за нивниот извор;

постоењето на автоматско одлучување, вклучително и профилирање, наведено во член 22(1) и (4) од GDPR и, барем во тие случаи, значајни информации за вклучената логика, како и за значењето и предвидените последици од таква обработка за субјектот на податоците.

Понатаму, субјектот на податоците има право да добие информации за тоа дали личните податоци се пренесуваат на трета земја или на меѓународна организација. Кога тоа е случај, субјектот на податоците ќе има право да биде информиран за соодветните заштитни мерки во врска со преносот.

Доколку субјектот на податоци сака да го искористи ова право на пристап, тој или таа може во секое време да контактира со кој било вработен на контролорот.

в) Право на исправка

Секој субјект на податоци има право дадено од европскиот законодавец да добие од контролорот без непотребно одложување исправка на неточни лични податоци што се однесуваат на него или неа. Земајќи ги предвид целите на обработката, субјектот на податоците има право да има нецелосни пополнети лични податоци, вклучително и преку обезбедување дополнителна изјава.

Доколку субјектот на податоци сака да го искористи ова право на исправка, тој или таа може во секое време да контактира со кој било вработен на контролорот.

г) Право на бришење (Право да се заборави)

Секој субјект на податоци има право дадено од европскиот законодавец да добие од контролорот бришење на личните податоци што се однесуваат на него или неа без непотребно одложување, а контролорот има обврска да ги избрише личните податоци без непотребно одлагање кога една од следните основи се применува, се додека обработката не е потребна:

Личните податоци повеќе не се неопходни во однос на целите за кои се собрани или обработени на друг начин.

Субјектот на податоците ја повлекува согласноста на која се заснова обработката според точка (а) од член 6(1) од GDPR, или точка (а) од член 9(2) од GDPR, и каде што не постои друга правна основа за обработката.

Субјектот на податоците се противи на обработката во согласност со член 21(1) од GDPR и не постојат најважни легитимни основи за обработка, или субјектот на податоците се противи на обработката согласно член 21(2) од GDPR.

Личните податоци се незаконски обработени.

Личните податоци мора да се избришат заради усогласеност со законската обврска во законодавството на Унијата или земјата-членка на која подлежи контролорот.

Личните податоци се собрани во врска со понудата на услуги на информатичкото општество наведени во член 8(1) од GDPR.

Доколку се применува една од горенаведените причини и субјектот на податоците сака да побара бришење на личните податоци складирани од Börner Distribution International GmbH, тој или таа може во секое време да контактира со кој било вработен на контролорот. Вработен во Börner Distribution International GmbH веднаш ќе се погрижи барањето за бришење да се исполни веднаш.

Кога контролорот ги објавил личните податоци јавни и е должен во согласност со член 17(1) да ги избрише личните податоци, контролорот, земајќи ја предвид достапната технологија и трошоците за имплементација, ќе преземе разумни чекори, вклучително и технички мерки, за да ги информира другите контролори кои ги обработуваат личните податоци што субјектот на податоците побарал да ги избришат овие контролори на какви било врски до, или копирање или реплицирање на тие лични податоци, доколку не е потребна обработка. Вработен во Börner Distribution International GmbH ќе ги организира потребните мерки во поединечни случаи.

д) Право на ограничување на обработка

Секој субјект на податоци има право дадено од европскиот законодавец да добие од контролорот ограничување на обработката кога се применува едно од следниве:

Точноста на личните податоци се оспорува од субјектот на податоците, за период што му овозможува на контролорот да ја потврди точноста на личните податоци.

Обработката е незаконска и субјектот на податоците се противи на бришењето на личните податоци и наместо тоа бара ограничување на нивната употреба.

На контролорот повеќе не му се потребни личните податоци за целите на постапката ssing, но тие се барани од субјектот на податоците за воспоставување, остварување или одбрана на правни побарувања.

Субјектот на податоците се спротивстави на обработката во согласност со член 21(1) од GDPR во очекување на проверка дали легитимните основи на контролорот ги надминуваат оние на субјектот на податоците.

Доколку еден од горенаведените услови е исполнет, а субјектот на податоците сака да побара ограничување на обработката на личните податоци складирани од Börner Distribution International GmbH, тој или таа може во секое време да контактира со кој било вработен на контролорот. Вработениот во Börner Distribution International GmbH ќе го организира ограничувањето на обработката.

ѓ) Право на преносливост на податоци

Секој субјект на податоци има право дадено од европскиот законодавец, да ги добива личните податоци што се однесуваат на него или неа, кои му биле доставени на контролорот, во структуриран, вообичаено користен и машински читлив формат. Тој или таа има право да ги пренесе тие податоци на друг контролор без пречки од контролорот на кој му се дадени личните податоци, се додека обработката се заснова на согласност согласно точката (а) од член 6(1) од GDPR или точка (а) од член 9(2) од GDPR, или на договор согласно точка (б) од член 6(1) од GDPR, а обработката се врши со автоматизирани средства, сè додека обработката не е неопходна за извршување на задача извршена во јавен интерес или при вршење на службено овластување доверено на контролорот.

Понатаму, при остварувањето на своето право на преносливост на податоци во согласност со член 20(1) од GDPR, субјектот на податоците има право личните податоци да се пренесуваат директно од еден контролор на друг, онаму каде што е технички изводливо и кога тоа не го прави негативно влијае на правата и слободите на другите.

Со цел да се потврди правото на преносливост на податоците, субјектот на податоците може во секое време да контактира со кој било вработен во Börner Distribution International GmbH.

е) Право на приговор

Секој субјект на податоци има право дадено од европскиот законодавец да приговори, врз основа на неговата/нејзината конкретна ситуација, во секое време, на обработката на личните податоци што се однесуваат на него или неа, што се заснова на точка (д) или (ѓ). ) од член 6(1) од GDPR. Ова исто така важи и за профилирање врз основа на овие одредби.

Börner Distribution International GmbH повеќе нема да ги обработува личните податоци во случај на приговор, освен ако не можеме да покажеме убедливи легитимни основи за обработка кои ги надминуваат интересите, правата и слободите на субјектот на податоците, или за воспоставување, остварување или одбрана на правните побарувања.

Доколку Börner Distribution International GmbH обработува лични податоци за цели на директен маркетинг, субјектот на податоците ќе има право во секое време да се спротивстави на обработката на личните податоци што се однесуваат на него или неа за таков маркетинг. Ова се однесува на профилирањето до степен до кој тоа е поврзано со таков директен маркетинг. Доколку субјектот на податоците се противи на Börner Distribution International GmbH на обработката за цели на директен маркетинг, Börner Distribution International GmbH повеќе нема да ги обработува личните податоци за овие цели.

Покрај тоа, субјектот на податоците има право, врз основа на неговата/нејзината конкретна ситуација, да се спротивстави на обработката на личните податоци што се однесуваат на него или неа од страна на Börner Distribution International GmbH за научни или историски истражувачки цели или за статистички цели во согласност со Член 89(1) од GDPR, освен ако обработката е неопходна за извршување на задача извршена од причини од јавен интерес.

Со цел да го искористи правото на приговор, субјектот на податоците може да контактира со кој било вработен во Börner Distribution International GmbH. Дополнително, субјектот на податоците е слободен во контекст на користењето на услугите на информатичкото општество, и без разлика на Директивата 2002/58/ЕЗ, да го користи своето право на приговор со автоматизирани средства користејќи технички спецификации.

ж) Автоматско индивидуално одлучување, вклучително и профилирање

Секој субјект на податоци има право дадено од европскиот законодавец да не биде предмет на одлука заснована исклучиво на автоматизирана обработка, вклучително и профилирање, што произведува правни ефекти за него или неа, или на сличен начин значајно влијае врз него или неа, се додека одлуката (1) не е неопходно за склучување, или извршување на договор помеѓу субјектот на податоците и контролорот на податоци, или (2) не е овластен со законодавството на Унијата или на земјата-членка на кое подлежи контролорот и кој исто така го поставува одреди соодветни мерки за заштита на правата и слободите и легитимните интереси на субјектот на податоците, или (3) не се заснова на експлицитна согласност на субјектот на податоците.

Ако одлуката (1) е неопходна за склучување, или извршување на договор помеѓу субјектот на податоците и контролорот на податоците, или (2) се заснова на експлицитна согласност на субјектот на податоците, Börner Distribution International GmbH ќе спроведе соодветни мерки за заштита на правата и слободите и легитимните интереси на субјектот на податоците, барем правото да добие човечка интервенција од страна на контролорот, за да го изрази своето гледиште и да ја оспори одлуката.

Доколку субјектот на податоците сака да ги искористи правата во врска со автоматското индивидуално одлучување, тој или таа може во секое време да контактира со кој било вработен во Börner Distribution International GmbH.

i) Право на повлекување на согласноста за заштита на податоци

Секој субјект на податоци има право дадено од европскиот законодавец да ја повлече својата согласност за обработка на неговите или нејзините лични податоци во секое време.

Доколку субјектот на податоците сака да го искористи правото да ја повлече согласноста, тој или таа може во секое време да контактира со кој било вработен во Börner Distribution International GmbH.

13. Одредби за заштита на податоци за примена и користење на Facebook

На оваа веб-локација, контролорот има интегрирани компоненти на претпријатието Facebook. Фејсбук е социјална мрежа.

Социјалната мрежа е место за социјални состаноци на Интернет, онлајн заедница, која обично им овозможува на корисниците да комуницираат меѓу себе и да комуницираат во виртуелен простор. Социјалната мрежа може да послужи како платформа за размена на мислења и искуства или да и овозможи на интернет заедницата да обезбеди лични или деловни информации. Фејсбук им овозможува на корисниците на социјалните мрежи да вклучуваат креирање приватни профили, прикачување фотографии и вмрежување преку барања за пријатели.

Оперативната компанија на Facebook е Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, САД. Ако некое лице живее надвор од Соединетите Американски Држави или Канада, контролорот е Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Со секое повикување на една од поединечните страници на оваа интернет-страница, со која управува контролорот и во која е интегрирана компонента на Facebook (приклучоци на Facebook), веб-прелистувачот на системот за информатичка технологија на субјектот на податоците е автоматски ќе биде побарано да го преземе приказот на соодветната компонента на Facebook од Facebook преку компонентата на Facebook. Прегледот на сите додатоци на Facebook може да се пристапи на https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Во текот на оваа техничка процедура, Фејсбук е запознаен со која конкретна под-страница на нашата веб-локација била посетена од субјектот на податоците.

Ако субјектот на податоците е најавен во исто време на Facebook, Facebook со секое повикување на нашата веб-локација од страна на субјектот на податоците – и за целото времетраење на нивниот престој на нашата интернет-страница – открива која специфична под-страница на нашиот Интернет страницата беше посетена од субјектот на податоците. Овие информации се собираат преку компонентата на Facebook и се поврзуваат со соодветната Facebook сметка на субјектот на податоците. Ако субјектот на податоците кликне на едно од копчињата на Facebook интегрирани во нашата веб-локација, на пр. копчето „Ми се допаѓа“ или ако субјектот на податоците поднесе коментар, тогаш Facebook ги совпаѓа овие информации со личната корисничка сметка на Facebook на субјектот на податоците и ги складира личните податоци.

Фејсбук секогаш добива, преку компонентата на Facebook, информации за посета на нашата веб-локација од страна на субјектот на податоците, секогаш кога субјектот на податоците е најавен во исто време на Facebook за време на повикувањето на нашата веб-локација. Ова се случува без оглед на тоа дали субјектот на податоците ќе кликне на компонентата на Facebook или не. Ако таквиот пренос на информации на Facebook не е пожелен за субјектот на податоците, тогаш тој или таа може да го спречи тоа со одјавување од нивната сметка на Facebook пред да се повика на нашата веб-локација.

Упатството за заштита на податоците објавено од Facebook, кое е достапно на https://facebook.com/about/privacy/, дава информации за собирање, обработка и употреба на лични податоци од страна на Facebook. Дополнително, таму е објаснето какви опции за поставки нуди Facebook за заштита на приватноста на субјектот на податоците. Дополнително, достапни се различни опции за конфигурација за да се овозможи елиминирање на преносот на податоци на Facebook. Овие апликации може да ги користи субјектот на податоците за да се елиминира преносот на податоци на Facebook.

14. Одредби за заштита на податоци за примена и користење на Google Analytics (со функција за анонимизација)

На оваа веб-локација, контролорот ја интегрира компонентата на Google Analytics (со функцијата анонимизатор). Google Analytics е услуга за веб-аналитика. Веб-аналитика е собирање, собирање и анализа на податоци за однесувањето на посетителите на веб-локациите. Услугата за веб-анализа собира, меѓу другото, податоци за веб-локацијата од која доаѓа некое лице (т.н. упатувач), кои подстраници биле посетени или колку често и за кое времетраење била прегледана подстраницата. Веб-аналитиката главно се користи за оптимизација на веб-локација и со цел да се спроведе анализа на трошоците и придобивките од рекламирањето на Интернет.

Операторот на компонентата на Google Analytics е Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Соединетите Американски Држави.

За веб-аналитика преку Google Analytics контролорот ја користи апликацијата „_gat. _anonymizeIp“. Со помош на оваа апликација, IP-адресата на интернет-врската на субјектот на податоци е скратена од Google и анонимизирана при пристап до нашите веб-локации од земја-членка на Европската унија или друга држава договорничка на Договорот за Европската економска област.

Целта на компонентата на Google Analytics е да го анализира сообраќајот на нашата веб-страница. Google ги користи собраните податоци и информации, меѓу другото, за да ја процени употребата на нашата веб-локација и да обезбеди онлајн извештаи, кои ги прикажуваат активностите на нашите веб-локации и да обезбеди други услуги во врска со користењето на нашата интернет страница за нас.

Google Analytics поставува колаче на системот за информатичка технологија на субјектот на податоците. Дефиницијата за колачиња е објаснета погоре. Со поставувањето на колачето, на Google му е овозможено да ја анализира употребата на нашата веб-локација. Со секое повикување на една од поединечните страници на оваа интернет-страница, со која управува контролорот и во која е интегрирана компонента на Google Analytics, интернет прелистувачот на системот за информатичка технологија на субјектот на податоците автоматски ќе доставува податоци преку Компонента на Google Analytics за целите на онлајн рекламирање и подмирување на провизии кон Google. Во текот на оваа техничка процедура, претпријатието Google стекнува знаење за личните информации, како што е IP адресата на субјектот на податоците, што му служи на Google, меѓу другото, да го разбере потеклото на посетителите и кликовите и последователно да создава порамнувања на провизии.

Колачето се користи за складирање на лични информации, како што се времето на пристап, локацијата од која е направен пристапот и зачестеноста на посетите на нашата веб-страница од страна на субјектот на податоците. Со секоја посета на нашата интернет-страница, таквите лични податоци, вклучувајќи ја и IP адресата на пристапот до Интернет што ја користи субјектот на податоците, ќе се пренесуваат до Google во Соединетите Американски Држави. Овие лични податоци ги чува Google во Соединетите Американски Држави. Google може да ги предаде овие лични податоци собрани преку техничката процедура на трети страни.

Субјектот на податоците може, како што е наведено погоре, да го спречи поставувањето на колачиња преку нашата веб-страница во секое време со соодветно прилагодување на користениот веб-прелистувач и на тој начин трајно да го одбие поставувањето на колачиња. Таквото прилагодување на користениот интернет прелистувач, исто така, ќе спречи Google Analytics да постави колаче на системот за информатичка технологија на субјектот на податоците. Покрај тоа, колачињата што веќе се користат од Google Analytics може да се избришат во секое време преку веб-прелистувач или други софтверски програми.

Дополнително, субјектот на податоците има можност да се спротивстави на збирката на податоци што се генерирани од Google Analytics, кои се поврзани со користењето на оваа веб-локација, како и на обработката на овие податоци од страна на Google и можност да се оневозможи какви било такви . За таа цел, субјектот на податоците мора да преземе додаток за прелистувач под врската https://tools.google.com/dlpage/gaoptout и да го инсталира. Овој додаток за прелистувач му кажува на Google Analytics преку JavaScript дека сите податоци и информации за посетите на интернет страниците не смеат да се пренесат на Google Analytics. Инсталирањето на додатоците на прелистувачот се смета за приговор од Google. Ако системот за информатичка технологија на субјектот на податоците подоцна е избришан, форматиран или ново инсталиран, тогаш субјектот на податоците мора повторно да ги инсталира додатоците на прелистувачот за да ја оневозможи Google Analytics. Ако додатокот на прелистувачот бил деинсталиран од субјектот на податоците или кое било друго лице кое се припишува на нивната сфера на компетентност, или е оневозможено, можно е да се изврши повторно инсталирање или реактивирање на додатоците на прелистувачот.

Дополнителни информации и важечките одредби за заштита на податоците на Google може да се добијат на https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ и под http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics е дополнително објаснето под следнава врска https://www.google.com/analytics/.

15. Одредби за заштита на податоци за примената и користењето на Google+

На оваа веб-локација, контролорот го интегрираше копчето Google+ како компонента. Google+ е таканаречена социјална мрежа. Социјалната мрежа е социјално место за состаноци на Интернет, онлајн заедница, која обично им овозможува на корисниците да комуницираат меѓу себе и да комуницираат во виртуелен простор. Социјалната мрежа може да послужи како платформа за размена на мислења и искуства или да и овозможи на интернет заедницата да обезбеди лични или деловни информации. Google+ им овозможува на корисниците на социјалната мрежа да вклучат креирање приватни профили, прикачување фотографии и мрежа преку барања за пријатели.

Оперативната компанија на Google+ е Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USATES.

Со секое повикување на една од поединечните страници на оваа мрежа ite, со кој управува контролорот и на кој е интегрирано копче Google+, интернет прелистувачот на системот за информатичка технологија на субјектот на податоците автоматски презема приказ на соодветното копче Google+ на Google преку соодветната компонента на копчињата Google+. Во текот на оваа техничка процедура, Google е запознаен со која специфична потстраница на нашата веб-локација била посетена од субјектот на податоците. Подетални информации за Google+ се достапни на https://developers.google.com/+/.

Доколку субјектот на податоците е најавен во исто време на Google+, Google препознава при секое повикување на нашата веб-локација од страна на субјектот на податоците и за целото времетраење на неговиот или нејзиниот престој на нашата интернет-страница, кои специфични потстраници на нашата Интернет страницата беа посетени од субјектот на податоците. Овие информации се собираат преку копчето Google+ и Google ги совпаѓа со соодветната сметка на Google+ поврзана со субјектот на податоците.

Ако субјектот на податоците кликне на копчето Google+ интегрирано на нашата веб-локација и на тој начин даде препорака Google+ 1, тогаш Google ги доделува овие информации на личната корисничка сметка на Google+ на субјектот на податоците и ги складира личните податоци. Google ја складира препораката Google+ 1 на субјектот на податоците, правејќи ја јавно достапна во согласност со условите прифатени од субјектот на податоците во овој поглед. Последователно, Google+ 1 препорака дадена од субјектот на податоците на оваа веб-локација заедно со други лични податоци, како што се името на сметката на Google+ што го користи субјектот на податоците и зачуваната фотографија, се чуваат и обработуваат на други услуги на Google, како што е пребарувачот резултати од пребарувачот Google, сметката на Google на субјектот на податоците или на други места, на пр. на интернет страници, или во врска со реклами. Google исто така може да ја поврзе посетата на оваа веб-локација со други лични податоци зачувани на Google. Google дополнително ги снима овие лични информации со цел да ги подобри или оптимизира различните услуги на Google.

Преку копчето Google+, Google добива информации дека субјектот на податоците ја посетил нашата веб-локација, доколку субјектот на податоците во моментот на повикот на нашата веб-локација е најавен на Google+. Ова се случува без оглед на тоа дали субјектот на податоците ќе кликне или не на копчето Google+.

Ако субјектот на податоците не сака да пренесува лични податоци на Google, тој или таа може да го спречи таквото пренесување со одјавување од неговата сметка на Google+ пред да ја повика нашата веб-локација.

Дополнителни информации и одредбите за заштита на податоците на Google може да се добијат на https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Повеќе референци од Google за копчето Google+ 1 може да се добијат на https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

16. Одредби за заштита на податоци за примена и користење на Google-AdWords

На оваа веб-локација, контролорот го интегрираше Google AdWords. Google AdWords е услуга за интернет рекламирање која му овозможува на огласувачот да поставува реклами во резултатите од пребарувачот на Google и во рекламната мрежа на Google. Google AdWords му дозволува на огласувачот однапред да дефинира одредени клучни зборови со помош на кои рекламата на резултатите од пребарувањето на Google се прикажува дури тогаш, кога корисникот го користи пребарувачот за да добие резултат од пребарувањето релевантен за клучни зборови. Во Google Advertising Network, рекламите се дистрибуираат на релевантни веб-страници со помош на автоматски алгоритам, земајќи ги предвид претходно дефинираните клучни зборови.

Оперативната компанија на Google AdWords е Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USATES.

Целта на Google AdWords е промоција на нашата веб-страница со вклучување на релевантно рекламирање на веб-страниците на трети страни и во резултатите од пребарувачот на пребарувачот Google и вметнување реклами од трета страна на нашата веб-страница.

Ако субјектот на податоци стигне до нашата веб-страница преку реклама на Google, се доставува колаче за конверзија на системот за информатичка технологија на субјектот на податоците преку Google. Дефиницијата за колачиња е објаснета погоре. Колачето за конверзија ја губи својата важност по 30 дена и не се користи за идентификување на субјектот на податоците. Ако колачето не е истечено, колачето за конверзија се користи за да се провери дали одредени подстраници, на пр., количката за купување од систем на онлајн продавница, се повикани на нашата веб-локација. Преку колачето за конверзија, и Google и контролорот можат да разберат дали лицето кое стигнало до оглас за AdWords на нашата веб-локација генерирало продажба, односно извршило или откажало продажба на стоки.

Податоците и информациите собрани преку употребата на колачето за конверзија се користат од Google за создавање статистика за посети на нашата веб-локација. Овие статистички податоци за посети се користат за да се одреди вкупниот број на корисници на кои им е служено преку рекламите на AdWords за да се утврди успехот или неуспехот на секоја реклама на AdWords и да се оптимизираат нашите реклами на AdWords во иднина. Ниту нашата компанија ниту другите огласувачи на Google AdWords не добиваат информации од Google дека би требало да го идентификува субјектот на податоците.

Колачето за конверзија складира лични информации, на пр. Интернет-страниците што ги посетува субјектот на податоците. Секој пат кога ги посетуваме нашите интернет-страници, личните податоци, вклучувајќи ја и IP адресата на пристапот до Интернет што ја користи субјектот на податоците, се пренесуваат до Google во Соединетите Американски Држави. Овие лични податоци ги чува Google во Соединетите Американски Држави. Google може да ги предаде овие лични податоци собрани преку техничката процедура на трети страни.

Субјектот на податоците може, во секое време, да го спречи поставувањето колачиња од нашата веб-локација, како што е наведено погоре, со помош на соодветната поставка на користениот интернет прелистувач и со тоа трајно да го одбие поставувањето на колачиња. Таквата поставка на користениот интернет прелистувач, исто така, ќе го спречи Google да постави колаче за конверзија на системот за информатичка технологија на субјектот на податоците. Дополнително, колачето поставено од Google AdWords може да се избрише во секое време преку интернет прелистувачот или други софтверски програми.

Субјектот на податоците има можност да се спротивстави на огласот заснован на интерес на Google. Затоа, субјектот на податоците мора да пристапи од секој од прелистувачите во употреба на врската www.google.de/settings/ads и да ги постави саканите поставки.

Дополнителни информации и важечките одредби за заштита на податоците на Google може да се добијат на https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

17. Одредби за заштита на податоци за примена и користење на Instagram

На оваа веб-локација, контролорот има интегрирани компоненти на услугата Instagram. Инстаграм е услуга која може да се квалификува како аудиовизуелна платформа, која им овозможува на корисниците да споделуваат фотографии и видеа, како и да дистрибуираат такви податоци на други социјални мрежи.

Оперативната компанија на услугите што ги нуди Instagram е Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USATES.

Со секое повикување на една од поединечните страници на оваа интернет-страница, со која управува контролорот и на која е интегрирана компонента на Instagram (копче Инста), автоматски се бара интернет прелистувачот на системот за информатичка технологија на субјектот на податоците. до преземање на приказ на соодветната Instagram компонента на Instagram. Во текот на оваа техничка процедура, Instagram станува свесен за тоа која специфична потстраница на нашата веб-локација била посетена од субјектот на податоците.

Ако субјектот на податоците е најавен во исто време на Инстаграм, Instagram со секое повикување на нашата веб-локација од страна на субјектот на податоците – и за целото времетраење на нивниот престој на нашата интернет-страница – открива која специфична потстраница на нашиот Интернет страницата беше посетена од субјектот на податоците. Овие информации се собираат преку компонентата Instagram и се поврзани со соодветната сметка на Instagram на субјектот на податоците. Ако субјектот на податоците кликне на едно од копчињата на Инстаграм интегрирани на нашата веб-локација, тогаш Инстаграм ги совпаѓа овие информации со личната корисничка сметка на Инстаграм на субјектот на податоците и ги складира личните податоци.

Инстаграм добива информации преку компонентата на Инстаграм дека субјектот на податоците ја посетил нашата веб-локација под услов субјектот на податоците да е најавен на Инстаграм во моментот на повикот до нашата веб-локација. Ова се случува без разлика дали лицето ќе кликне на копчето Инстаграм или не. Доколку таквиот пренос на информации на Инстаграм не е пожелен за субјектот на податоците, тогаш тој или таа може да го спречи тоа со одјавување од нивната сметка на Инстаграм пред да се повика на нашата веб-локација.

Дополнителни информации и важечките одредби за заштита на податоците на Instagram може да се добијат на https://help.instagram.com/155833707900388 и https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

18. Одредби за заштита на податоци за примена и користење на Twitter

На оваа веб-локација, контролорот има интегрирани компоненти на Twitter. Твитер е повеќејазична, јавно достапна услуга за микроблогирање на која корисниците можат да објавуваат и шират таканаречени „твитови“, на пр. кратки пораки, кои се ограничени на 280 знаци. Овие кратки пораки се достапни за секого, вклучувајќи ги и оние кои не се најавени на Твитер. Твитовите се прикажуваат и на таканаречените следбеници на соодветниот корисник. Следбеници се други корисници на Твитер кои ги следат твитовите на некој корисник. Понатаму, Твитер ви овозможува да се обратите на широка публика преку хаштагови, врски или ретвитови.

Оперативната компанија на Twitter е Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USATES.

Со секое повикување на една од поединечните страници на оваа интернет-страница, со која управува контролорот и на која е интегрирана компонента на Twitter (копче Твитер), автоматски се бара интернет прелистувачот на системот за информатичка технологија на субјектот на податоците. да преземете приказ на соодветната Twitter компонента на Twitter. Дополнителни информации за копчињата на Твитер се достапни на https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Во текот на овој технички процедури би требало да го идентификува субјектот на податоците.

Колачето за конверзија складира лични информации, на пр. Интернет-страниците што ги посетува субјектот на податоците. Секој пат кога ги посетуваме нашите интернет-страници, личните податоци, вклучувајќи ја и IP адресата на пристапот до Интернет што ја користи субјектот на податоците, се пренесуваат до Google во Соединетите Американски Држави. Овие лични податоци ги чува Google во Соединетите Американски Држави. Google може да ги предаде овие лични податоци собрани преку техничката процедура на трети страни.

Субјектот на податоците може, во секое време, да го спречи поставувањето колачиња од нашата веб-локација, како што е наведено погоре, со помош на соодветната поставка на користениот интернет прелистувач и со тоа трајно да го одбие поставувањето на колачиња. Таквата поставка на користениот интернет прелистувач, исто така, ќе го спречи Google да постави колаче за конверзија на системот за информатичка технологија на субјектот на податоците. Дополнително, колачето поставено од Google AdWords може да се избрише во секое време преку интернет прелистувачот или други софтверски програми.

Субјектот на податоците има можност да се спротивстави на огласот заснован на интерес на Google. Затоа, субјектот на податоците мора да пристапи од секој од прелистувачите во употреба на врската www.google.de/settings/ads и да ги постави саканите поставки.

Дополнителни информации и важечките одредби за заштита на податоците на Google може да се добијат на https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

17. Одредби за заштита на податоци за примена и користење на Instagram

На оваа веб-локација, контролорот има интегрирани компоненти на услугата Instagram. Инстаграм е услуга која може да се квалификува како аудиовизуелна платформа, која им овозможува на корисниците да споделуваат фотографии и видеа, како и да дистрибуираат такви податоци на други социјални мрежи.

Оперативната компанија на услугите што ги нуди Instagram е Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USATES.

Со секое повикување на една од поединечните страници на оваа интернет-страница, со која управува контролорот и на која е интегрирана компонента на Instagram (копче Инста), автоматски се бара интернет прелистувачот на системот за информатичка технологија на субјектот на податоците. до преземање на приказ на соодветната Instagram компонента на Instagram. Во текот на оваа техничка процедура, Instagram станува свесен за тоа која специфична потстраница на нашата веб-локација била посетена од субјектот на податоците.

Ако субјектот на податоците е најавен во исто време на Инстаграм, Instagram со секое повикување на нашата веб-локација од страна на субјектот на податоците – и за целото времетраење на нивниот престој на нашата интернет-страница – открива која специфична потстраница на нашиот Интернет страницата беше посетена од субјектот на податоците. Овие информации се собираат преку компонентата Instagram и се поврзани со соодветната сметка на Instagram на субјектот на податоците. Ако субјектот на податоците кликне на едно од копчињата на Инстаграм интегрирани на нашата веб-локација, тогаш Инстаграм ги совпаѓа овие информации со личната корисничка сметка на Инстаграм на субјектот на податоците и ги складира личните податоци.

Инстаграм добива информации преку компонентата на Инстаграм дека субјектот на податоците ја посетил нашата веб-локација под услов субјектот на податоците да е најавен на Инстаграм во моментот на повикот до нашата веб-локација. Ова се случува без разлика дали лицето ќе кликне на копчето Инстаграм или не. Доколку таквиот пренос на информации на Инстаграм не е пожелен за субјектот на податоците, тогаш тој или таа може да го спречи тоа со одјавување од нивната сметка на Инстаграм пред да се повика на нашата веб-локација.

Дополнителни информации и важечките одредби за заштита на податоците на Instagram може да се добијат на https://help.instagram.com/155833707900388 и https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

18. Одредби за заштита на податоци за примена и користење на Twitter

На оваа веб-локација, контролорот има интегрирани компоненти на Twitter. Твитер е повеќејазична, јавно достапна услуга за микроблогирање на која корисниците можат да објавуваат и шират таканаречени „твитови“, на пр. кратки пораки, кои се ограничени на 280 знаци. Овие кратки пораки се достапни за секого, вклучувајќи ги и оние кои не се најавени на Твитер. Твитовите се прикажуваат и на таканаречените следбеници на соодветниот корисник. Следбеници се други корисници на Твитер кои ги следат твитовите на некој корисник. Понатаму, Твитер ви овозможува да се обратите на широка публика преку хаштагови, врски или ретвитови.

Оперативната компанија на Twitter е Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USATES.

Со секое повикување на една од поединечните страници на оваа интернет-страница, со која управува контролорот и на која е интегрирана компонента на Twitter (копче Твитер), автоматски се бара интернет прелистувачот на системот за информатичка технологија на субјектот на податоците. да преземете приказ на соодветната Twitter компонента на Twitter. Дополнителни информации за копчињата на Твитер се достапни на https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Во текот на овој технички процедури така, Twitter стекнува знаење за тоа која специфична потстраница на нашата веб-локација била посетена од субјектот на податоците. Целта на интеграцијата на компонентата Твитер е реемитување на содржината на оваа веб-локација за да им овозможиме на нашите корисници да ја запознаат оваа веб-страница во дигиталниот свет и да го зголемат бројот на нашите посетители.

Ако субјектот на податоците е најавен во исто време на Твитер, Твитер открива со секое повикување на нашата веб-страница од страна на субјектот на податоците и за целото времетраење на нивниот престој на нашата интернет-страница која специфична потстраница на нашата интернет страница била посетени од субјектот на податоците. Овие информации се собираат преку компонентата Твитер и се поврзуваат со соодветната сметка на Твитер на субјектот на податоците. Ако субјектот на податоците кликне на едно од копчињата на Twitter интегрирани на нашата веб-локација, тогаш Twitter ги доделува овие информации на личната корисничка сметка на Twitter на субјектот на податоците и ги складира личните податоци.

Твитер добива информации преку компонентата на Twitter дека субјектот на податоците ја посетил нашата веб-локација, под услов субјектот на податоците да е најавен на Twitter во моментот на повикот на нашата веб-локација. Ова се случува без оглед на тоа дали лицето ќе кликне на компонентата на Twitter или не. Доколку таквиот пренос на информации на Твитер не е пожелен за субјектот на податоците, тогаш тој или таа може да го спречи тоа со одјавување од нивната сметка на Твитер пред да се повика на нашата веб-локација.

До важечките одредби за заштита на податоците на Twitter може да се пристапи на https://twitter.com/privacy?lang=en.

19. Одредби за заштита на податоци за примена и користење на YouTube

На оваа веб-локација, контролорот има интегрирани компоненти на YouTube. YouTube е интернет видео портал кој им овозможува на издавачите на видеа бесплатно да поставуваат видео клипови и други корисници, што овозможува и бесплатно гледање, прегледување и коментирање на нив. YouTube ви овозможува да објавувате секакви видеа, за да можете да пристапите и до целосни филмови и ТВ преноси, како и до музички видеа, трејлери и видеа направени од корисниците преку интернет порталот.

Оперативната компанија на YouTube е YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USATES. YouTube, LLC е подружница на Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USATES.

Со секое повикување на една од поединечните страници на оваа интернет-страница, со која управува контролорот и на која е интегрирана компонента на YouTube (видео на YouTube), автоматски се бара интернет прелистувачот на системот за информатичка технологија на субјектот на податоците. за да преземете приказ на соодветната компонента на YouTube. Дополнителни информации за YouTube може да се добијат на https://www.youtube.com/yt/about/en/. Во текот на оваа техничка процедура, YouTube и Google стекнуваат знаење за тоа која специфична потстраница на нашата веб-локација била посетена од субјектот на податоците.

Ако субјектот на податоците е најавен на YouTube, YouTube препознава со секое повик до под-страница што содржи видео на YouTube, која специфична потстраница на нашата интернет-страница била посетена од субјектот на податоците. Овие информации ги собираат YouTube и Google и се доделуваат на соодветната сметка на YouTube на субјектот на податоците.

YouTube и Google ќе добијат информации преку компонентата YouTube дека субјектот на податоците ја посетил нашата веб-локација, доколку субјектот на податоците во моментот на повикот до нашата веб-локација е најавен на YouTube; ова се случува без оглед на тоа дали лицето ќе кликне на видео на YouTube или не. Доколку таквиот пренос на овие информации до YouTube и Google не е пожелен за субјектот на податоците, испораката може да биде спречена ако субјектот на податоците се одјави од својата сопствена сметка на YouTube пред да се повика на нашата веб-локација.

Одредбите за заштита на податоците на YouTube, достапни на https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, обезбедуваат информации за собирање, обработка и употреба на лични податоци од страна на YouTube и Google.

20. Одредби за заштита на податоци за примена и употреба на Belboon

На оваа веб-локација, контролорот има интегрирани компоненти од Belboon. Belboon е германска партнерска мрежа, која нуди партнерски маркетинг. Филијалата на маркетингот е форма за продажба базирана на Интернет која им овозможува на комерцијалните оператори на интернет-страниците, таканаречените трговци или огласувачи, да пласираат рекламирање што обично се плаќа преку кликнување или провизија за продажба на веб-локации на трети лица, на пр. продажни партнери, наречени и филијали или издавачи. Трговецот обезбедува, преку партнерската мрежа, медиум за рекламирање, на пр. рекламен банер или друго соодветно средство за рекламирање на Интернет, кое последователно е интегрирано од филијалата на нивните сопствени интернет страници или промовирано преку други канали, како што се рекламирање со клучни зборови или е-маркетинг.

Оперативната компанија на AdCell е Belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12-14, 10178 Берлин.

Belboon поставува колаче на системот за информатичка технологија на субјектот на податоците. Дефиницијата за колачиња е објаснета погоре. Колачето за следење на Belboon продавници бара лични податоци. Се чуваат само идентификацискиот број на филијалата, односно партнерот што посредува кај потенцијалниот клиент, како и редниот број на посетителот на веб-локацијата и кликнатиот медиум за рекламирање. Целта на складирањето на овие податоци е обработка на плаќања на провизии помеѓу трговец и филијала, кои се обработуваат преку партнерската мрежа, односно Belboon

Субјектот на податоците може, како што е наведено погоре, да го спречи поставувањето на колачиња преку нашата веб-страница во секое време со соодветно прилагодување на користениот веб-прелистувач и на тој начин трајно да го одбие поставувањето на колачиња. Таквото прилагодување на користениот интернет прелистувач, исто така, ќе го спречи Belboon да постави колаче на системот за информатичка технологија на субјектот на податоците. Дополнително, колачињата што веќе ги користи Belboon може да се избришат во секое време преку веб-прелистувач или други софтверски програми.

Применливите одредби за заштита на податоците на Belboon може да се преземат на https://www.belboon.com/en/about-us/privacy/.

21. Одредби за заштита на податоци за примена и употреба на Novalnet AG

Контролорот има интегрирани компоненти од Novalnet AG на оваа веб-локација. интегриран на оваа веб-страница. Novalnet AG е давател на услуги за целосни плаќања кој меѓу другото се справува со обработката на плаќањата. Доколку субјектот на податоците избере начин на плаќање за време на процесот на нарачка во онлајн продавницата, податоците на субјектот на податоците се податоци на субјектот на податоците автоматски се пренесуваат до Novalnet AG. Со изборот на опција за плаќање, субјектот на податоците се согласува на овој пренос на лични податоци за личните податоци заради обработка на плаќањето. Личните податоци што се пренесуваат на Novalnet обично се име, презиме, адреса, пол, адреса на е-пошта, IP адреса и, доколку е применливо, датум на раѓање, телефонски број, број на мобилен телефон и други податоци неопходни за обработка на плаќање. Потребни за обработка на купопродажниот договор се и такви лични податоци кои се поврзани со соодветната нарачка. Конкретно, може да има взаемна размена на информации за плаќање, како што се банкарски податоци, број на картичка, датум на истекување и CVC код, податоци за стоки и услуги и стоки и услуги, цени. Преносот на податоци е наменет особено за целите на проверка на идентитетот, администрирање на плаќање и спречување измами. Контролорот на податоци ќе префрли на Novalnet AG Novalnet AG особено ако постои легитимен интерес во преносот. се дава трансфер. Личните податоци разменети помеѓу Novalnet AG и контролорот ќе бидат податоци разменети помеѓу Novalnet AG и контролорот на податоци може да бидат пренесени од Novalnet AG до кредитните агенции. Целта на овој пренос е да се провери идентитетот и кредитната способност. Novalnet AG исто така ги открива личните податоци на давателите на услуги или подизведувачите доколку тоа е неопходно за исполнување на договорните обврски или податоците треба да се обработат. Субјектот на податоците има можност да ја отповика согласноста за ракување со лични податоци во секое време кон Novalnet AG. Отповикувањето не влијае на личните податоци што мора да се обработат, искористат или пренесат за (договорна) обработка на плаќањата.

21. Начин на плаќање: Одредби за заштита на податоците за употребата на Klarna како процесор за плаќање

Во случај на плаќање преку начините на плаќање „купување на сметка“, „директно задолжување“, барањето за купопродажба ќе се пренесе преку Novalnet AG како институција за плаќање до Financial Management Solutions GmbH (под брендот InfinitePay), (во натамошниот текст: „ InfinitePay”). доделени. Податоците потребни за обработка на плаќањето ќе се пренесат на InfinitePay. InfinitePay за целите на обработка на вашето купување со начинот на плаќање што го побаравте. начин на плаќање што го побаравте, InfinitePay може да изврши проверка на идентитетот и кредитната способност. Обработката се заснова на на основа на чл. 6 Став. 1 литар. f DSGVO од легитимниот интерес за нудење различни начини на плаќање, како и од легитимниот интерес за заштита од неплаќање. Имате право од причини за вашата конкретна ситуација, да се спротивставите во секое време на оваа обработка на вашите лични податоци врз основа на чл. 6 ст. 1 литар. f DSGVO. обработка на лични податоци кои се однесуваат на вас со известување. Политиката за приватност на InfinitePay можете да ја најдете овде: https://www.infinitepay.de/datenschutzhinweise. Доколку сакате да добивате информации за користењето на личните податоци што се однесуваат на вас, можете да контактирате со datenschutz@fms-mainz.de во секое време. давање на податоците е неопходно за склучување на договорот со начинот на плаќање што го барате. Недоставувањето на податоците ќе резултира со Последица од недавањето на податоците е тоа што договорот не може да се склучи со начинот на плаќање што го барате.

22. Начин на плаќање: Одредби за заштита на податоците за користењето на PayPal како процесор за плаќање

На оваа веб-локација, контролорот има интегртиран оценети компоненти на PayPal. PayPal е давател на услуги за плаќање преку Интернет. Плаќањата се обработуваат преку таканаречените PayPal сметки, кои претставуваат виртуелни приватни или деловни сметки. PayPal исто така може да обработува виртуелни плаќања преку кредитни картички кога корисникот нема сметка на PayPal. Со сметката на PayPal се управува преку адреса на е-пошта, поради што нема класични броеви на сметки. PayPal овозможува активирање на онлајн плаќања на трети страни или примање плаќања. PayPal исто така прифаќа функции на управник и нуди услуги за заштита на купувачите.

Европската оперативна компанија на PayPal е PayPal (Europe) S.à.r.l. & засилувач; Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.

Доколку субјектот на податоците избере „PayPal“ како опција за плаќање во онлајн продавницата за време на процесот на нарачка, ние автоматски ги пренесуваме податоците на субјектот на податоците до PayPal. Со избирање на оваа опција за плаќање, субјектот на податоците се согласува со пренос на личните податоци потребни за обработка на плаќањето.

Личните податоци што се пренесуваат на PayPal обично се име, презиме, адреса, адреса на е-пошта, IP адреса, телефонски број, број на мобилен телефон или други податоци неопходни за обработка на плаќањето. За обработка на купопродажниот договор се потребни и такви лични податоци, кои се во врска со соодветната нарачка.

Преносот на податоците е насочен кон обработка на плаќањата и спречување измами. Контролорот ќе ги пренесе личните податоци на PayPal, особено ако е даден легитимен интерес во преносот. Личните податоци што се разменуваат помеѓу PayPal и контролорот за обработка на податоците ќе бидат пренесени од PayPal до економските кредитни агенции. Овој пренос е наменет за проверка на идентитетот и кредитната способност.

PayPal, доколку е потребно, ќе ги предаде личните податоци на филијали и даватели на услуги или подизведувачи до степен до кој тоа е неопходно за исполнување на договорните обврски или за обработка на податоците во нарачката.

Субјектот на податоците има можност да ја отповика согласноста за ракување со лични податоци во секое време од PayPal. Отповикувањето нема да има никакво влијание врз личните податоци кои мора да се обработат, користат или пренесат во согласност со (договорна) обработка на плаќањата.

Применливите одредби за заштита на податоците на PayPal може да се преземат на https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

23. Начин на плаќање: Одредби за заштита на податоци за користење на Sofortüberweisung како процесор за плаќање

На оваа веб-локација, контролорот има интегрирани компоненти на Sofortüberweisung. Sofortüberweisung е платежна услуга која овозможува безготовинско плаќање на производи и услуги на Интернет. Sofortüberweisung е техничка процедура со која онлајн дилерот веднаш добива потврда за плаќање. Ова му овозможува на трговецот да достави стоки, услуги или преземања на клиентот веднаш по нарачката.

Оперативната компанија на Sofortüberweisung е SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Германија.

Доколку субјектот на податоците избере „веден трансфер“ како опција за плаќање во нашата онлајн продавница за време на процесот на нарачка, податоците на субјектот на податоците ќе бидат пренесени на Sofortüberweisung. Со избирање на оваа опција за плаќање, субјектот на податоците се согласува со пренос на лични податоци потребни за обработка на плаќањата.

Во случај на обработка на купување преку директен пренос, купувачот ги испраќа PIN-от и TAN-от до Sofort GmbH. Sofortüberweisung потоа врши трансфер до онлајн трговецот по техничка проверка на статусот на сметката и повлекување на дополнителни податоци за проверка на доделувањето на сметката. Онлајн трговецот потоа автоматски се информира за извршувањето на финансиската трансакција.

Личните податоци што се разменуваат со Sofortüberweisung се име, презиме, адреса, адреса на е-пошта, IP адреса, телефонски број, број на мобилен телефон или други податоци неопходни за обработка на плаќањето. Преносот на податоците е насочен кон обработка на плаќањата и спречување измами. Контролорот веднаш ќе пренесе други лични податоци, дури и ако постои легитимен интерес во преносот. Личните податоци што се разменуваат помеѓу Sofortüberweisung и контролорот ќе бидат пренесени од Sofortüberweisung до економските кредитни агенции. Овој пренос е наменет за проверка на идентитетот и кредитната способност.

Sofortüberweisung обезбедува лични податоци на поврзани компании и даватели на услуги или подизведувачи онолку колку што тоа е неопходно за исполнување на договорните обврски или податоци за да бидат обработени.

Субјектот на податоците има можност да ја отповика согласноста за ракување со лични податоци во секое време од Sofortüberweisung. Отповикувањето нема да има никакво влијание врз личните податоци кои мора да се обработат, користат или пренесат во согласност со (договорна) обработка на плаќањата.

Применливите одредби за заштита на податоците на Sofortüberweisung може да се преземат на https://www.sofort.com/eng-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.

24. Легална l основа за обработка

чл. 6 (1) осветлена. GDPR служи како правна основа за операциите за обработка за кои добиваме согласност за одредена цел на обработка. Доколку обработката на личните податоци е неопходна за извршување на договор во кој субјектот на податоците е страна, како што е случај, на пример, кога операциите на обработка се неопходни за набавка на стоки или за давање каква било друга услуга, обработката е врз основа на член 6(1) лит. б GDPR. Истото важи и за таквите операции за обработка кои се неопходни за извршување на преддоговорните мерки, на пример во случај на прашања во врска со нашите производи или услуги. Дали нашата компанија подлежи на законска обврска со која се бара обработка на лични податоци, како на пример за исполнување на даночни обврски, обработката се заснова на чл. 6 (1) осветлена. в GDPR. Во ретки случаи, обработката на личните податоци може да биде неопходна за заштита на виталните интереси на субјектот на податоците или на друго физичко лице. Ова би било случај, на пример, ако посетител е повреден во нашата компанија и неговото име, возраст, податоци за здравственото осигурување или други витални информации би требало да се пренесат на лекар, болница или трето лице. Тогаш обработката би се засновала на чл. 6 (1) осветлена. г GDPR. Конечно, операциите за обработка би можеле да се засноваат на член 6(1) под. f GDPR. Оваа правна основа се користи за операции за обработка кои не се опфатени со ниту една од горенаведените правни основи, доколку обработката е неопходна за целите на легитимните интереси што ги следи нашата компанија или трето лице, освен кога таквите интереси се надминати од интересите или основните права и слободи на субјектот на податоците кои бараат заштита на личните податоци. Ваквите операции на обработка се особено дозволени бидејќи тие се конкретно споменати од европскиот законодавец. Тој сметаше дека може да се претпостави легитимен интерес доколку субјектот на податоците е клиент на контролорот (Рецитал 47 Реченица 2 GDPR).

25. Легитимните интереси што ги следи контролорот или трето лице

Онаму каде што обработката на личните податоци се заснова на член 6(1) под. f GDPR наш легитимен интерес е да го водиме нашиот бизнис во корист на благосостојбата на сите наши вработени и акционерите.

26. Период за кој ќе се чуваат личните податоци

Критериум што се користи за одредување на периодот на чување на личните податоци е соодветниот законски период на чување. По истекот на тој рок, соодветните податоци рутински се бришат, сè додека веќе не се потребни за исполнување на договорот или започнување на договор.

27. Обезбедување на лични податоци како законско или договорно барање; Услов неопходен за склучување договор; Обврска на субјектот на податоците да ги даде личните податоци; можни последици од необезбедување на такви податоци

Појаснуваме дека обезбедувањето лични податоци е делумно задолжително со закон (на пр. даночни прописи) или може да произлезе и од договорни одредби (на пр. информации за договорниот партнер). Понекогаш може да биде неопходно да се склучи договор дека субјектот на податоците ни дава лични податоци, кои последователно мора да бидат обработени од нас. Субјектот на податоците е, на пример, должен да ни обезбеди лични податоци кога нашата компанија ќе потпише договор со него или неа. Необезбедувањето на личните податоци би имало последица дека договорот со субјектот на податоците не може да се склучи. Пред да се обезбедат лични податоци од субјектот на податоците, субјектот на податоците мора да контактира со кој било вработен. Вработениот му појаснува на субјектот на податоците дали обезбедувањето на личните податоци е задолжително со закон или договор или е неопходно за склучување на договорот, дали постои обврска за давање на личните податоци и последиците од недавањето на личните податоци. податоци.

28. Постоење на автоматско одлучување

Како одговорна компанија, не користиме автоматско одлучување или профилирање.

Оваа Политика за приватност е генерирана од Генераторот на Политика за приватност на Службениците за заштита на надворешните податоци што е развиена во соработка со Адвокатите за правото за медиуми од WBS-LAW.