Правила и услови

Одредби и услови


А. Општи услови и услови

1 Надлежност
2 Склучување на договор
3 Трошоци за враќање на стоката во случај на откажување
4 Цени и услови за плаќање
5 Услови за испорака и испорака
6 Одговорност за дефекти
7 Применлив закон

Б. Информации за клиентите

1 Информации за идентитетот на клиентот
2 Информации за суштинските карактеристики на стоките или услугите
3 Информации за склучување на договорот
4 Информации за плаќање и испорака
5 Информации за техничките чекори кои водат до склучување на договорот
6 Информации за складирање на текстот на договорот
7 Информации за технички средства за да се избегнат грешки во внесувањето
8 Информации за јазиците достапни за склучување на договорот

А. Општи услови и правила

1 јурисдикција

1.1 Овие одредби и услови на „Börner Distribution International GmbH“ (наведен како „продавач“) важат за сите договори што потрошувачот или бизнисот (наведени како „купувач“) ќе ги склучи со продавачот во однос на стоките и / или услуги понудени во неговата онлајн продавница. Со ова се бранува вклучувањето на сопствените услови на клиентот, освен ако не е договорено нешто друго.

1.2 Потрошувач во смисла на овие општи услови на деловното работење е секое физичко лице кое склучува правна трансакција за цел што не се однесува на неговата комерцијална или независна професионална дејност. Изведувач во смисла на овие општи услови на деловно работење е секое физичко или правно лице или правно партнерство кое врши комерцијални или независни професионални активности при склучување правен промет.

2 Склучување договор

2.1 Производот прикажан во онлајн продавницата на продавачот не претставува обврзувачка понуда од продавачот, туку служи за поднесување законски обврзувачка понуда за купување од страна на клиентот.

2.2 Клиентот може да ја поднесе понудата со користење на интегрираниот формулар за нарачка во онлајн продавницата обезбедена од продавачот. По внесувањето на личните податоци, клиентот поднесува законска обврзувачка понуда за договор со кликнување на копчето за поднесување за време на процесот на нарачка што се однесува на стоката ставена во кошничката.

2.3 Продавачот може да ја прифати понудата на клиентот во рок од два дена, – со испраќање писмена потврда за нарачката до клиентот или со доставување потврда за нарачката во текстуална форма (факс или е-пошта), додека приемот на потврдата за нарачката од страна на клиентот е релевантно, или – со испраќање на нарачаната стока до клиентот, додека приемот на стоката од страна на клиентот е релевантен, или – со барање плаќање од клиентот по приемот на нарачката Ако постојат неколку од горенаведените алтернативи. , договорот ќе стапи на сила во временската рамка кога најпрво ќе се случи еден од горенаведените избори. Доколку продавачот не ја прифати понудата дадена од клиентот во горенаведениот период, тоа ќе се смета како отфрлање на понудата со ефект дека клиентот повеќе не е обврзан на неговата изјава за намери.

2.4 Рокот за прифаќање на понудата започнува со денот на испраќање на понудата од страна на клиентот и завршува со истекот на следниот ден што следи по испраќањето на понудата. Доколку последниот ден од рокот паѓа во сабота, недела или општ празник одобрен од државата на деловното место на продавачот, таквиот ден ќе се замени со претходниот работен ден.

2.5 Обработката на нарачките и контактот со клиентите вообичаено се одвиваат преку е-пошта и преку автоматско ракување со нарачките. Клиентот треба да се осигура дека адресата на е-пошта поднесена во врска со нарачката е точна и доволна за да може да се пренесат пораки помеѓу него и продавачот. Кога користите SPAM-филтри, клиентот треба да се погрижи или продавачот или назначеното трето лице да може да контактира со купувачот преку е-пошта со информации во врска со нарачката.

3 Повратни трошоци при користење на правото на откажување

Доколку клиентот има право на повлекување, во случај на остварување на правото на повлекување се наметнуваат редовните трошоци за враќање.

4 Цени и услови за плаќање

4.1 Цените наведени од продавачот се крајни цени и ги вклучуваат законските задолжителни даноци на додадена вредност. Доколку е применливо, дополнителните трошоци за испорака и испорака ќе бидат наведени во конкретниот опис на производот.

4.2 Клиентот има избор на опции за плаќање како што е прикажано во онлајн продавницата на продавачот.

4.3 Во случај на готовина во авансно плаќање, плаќањето се доспева веднаш по склучувањето на договорот.

5 Услови за испорака и испорака

5.1 Испораката на стоката се одвива редовно со методот на испорака и до адресата за испорака наведена од клиентот. При ракување со трансакцијата, релевантна е само адресата за испорака наведена за време на процесот на купување. Доколку клиентот избере PayPal како избор за плаќање, се применува адресата за испорака дадена во моментот на започнување на плаќањето со PayPal.

5.2 Во случај транспортната компанија да му ја врати стоката на продавачот по неуспешен обид за испорака, клиентот ги сноси сите трошоци. Ова не важи ако клиентот го искористи своето право на повлекување со одбивање прифаќање, ако не е одговорен за околностите што доведоа до неможност за испорака или ако не можеше да ја прифати понудената услуга освен ако продавачот не го известил за услуга во разумна временска рамка.

5.3 Во принцип, ризикот од случајна загуба и случајно влошување на продадената стока ќе помине по преносот на клиентот или лице овластено да ја прифати испораката. Доколку клиентот делува како бизнис, ризикот од случајна загуба и случајно влошување на продадената стока ќе помине по испораката на стоката на деловната адреса на продавачот до квалификувана транспортна компанија.

5.4 Продавачот го задржува правото да се повлече од договорот во случај на неточна или неправилна испорака. Ова ќе се применува само во случај продавачот да не одговара за неуспехот да испорача, особено во случај на склучување на усогласена покривна трансакција со добавувачот. Продавачот ќе ги преземе сите разумни мерки за снабдување на стоката. Во случај на недостапност или само делумна достапност на стоката, клиентот веднаш ќе се информира и контра-извршувањето ќе биде вратено без никакво одлагање.

5.5 Доколку клиентот сака самостојно собирање, продавачот ќе го информира клиентот преку е-пошта дека нарачаната стока е подготвена за подигнување. По приемот на оваа е-пошта, клиентот ќе може да ја подигне стоката откако ќе се договори со продавачот. Во овој случај, не се наплаќаат трошоци за испорака.

6 Одговорност за дефект

Се применува правна одговорност.

7 Применлив закон

7.1 Сите правни односи на странките подлежат на законите на Сојузна Република Германија, освен законите за меѓународно купување на подвижни добра. Овој избор на закон ќе се применува само ако доделената заштита не е повлечена со присилни прописи на државата во која клиентот има вообичаено живеалиште.

7.2 Ако клиентот делува како трговец, правно лице според јавното право или посебен фонд според јавното право со живеалиште во Сојузна Република Германија, легалното место ќе биде единствено локацијата на продавачот. Доколку клиентот се наоѓа надвор од територијата на Сојузна Република Германија, седиштето на продавачот е единственото јурисдикција за сите спорови кои произлегуваат од овој договор, доколку договорот или побарувањата кои произлегуваат од договорот може да се доделат на професионална и комерцијална дејност на клиентот. Продавачот има право во претходно споменатите случаи да се јави во судот во резиденцијата на клиентот.

7.3 Јазикот на договорот е германски.

Б. Информации за клиентите

1 Информации за идентитетот на продавачот

Börner Distribution International GmbH

Industriegebiet Börner 1
54526 Нидеркаил, Германија
Телефон: + 49 6575-95120
Телефакс: + 49 6575-951233
Е-пошта: service@boerner.de

Управен директор: Волфганг Елсен

Регистар суд: Окружниот суд Wittlich
Регистарски број: HRB 42344 Идентификациски број за данок на додадена вредност според § 27 а закон за данок на промет: DE 287787954

2 Информации за суштинските карактеристики на стоките или услугите

Главните карактеристики на стоките или услугите може да се добијат од соодветниот опис на производот обезбеден од продавачот.

3 Информации за склучувањето на договорот

Склучувањето на договорот се врши според број 2 од Општите услови на продавачот (види погоре)

4 Информации за плаќање и испорака

Плаќањето се врши според број 4, испораката според број 5 од Општите услови на продавачот (види погоре)

5 Информации за техничките чекори што водат до склучување на договорот

За поднесување на понудата преку формуларот за онлајн нарачка на продавачот, клиентот мора да ги помине следните технички чекори:

5.0.1 Поставување на саканиот артикл во виртуелната кошничка за купување

5.0.2.

5.0.3 Избор на саканата адреса за наплата и испорака

5.0.4 Избор на саканиот начин на испорака

5.0.5 Избор на саканиот начин на плаќање

5.0.6 Резиме на информации за нарачката

5.0.7 Поднесување на нарачка

5.1 Прифаќањето од страна на продавачот се врши според број 2.3 од Општите услови на продавачот (види погоре)

6 Информации за складирање на текстот на договорот

Текстот на договорот го чува продавачот и му го доставува на клиентот по извршената нарачка заедно со Општите услови и други информации за клиентот во текстуална форма (на пример како писмо, факс или е-пошта) Дополнително, договорот текстот се архивира на интернет-страницата на продавачите и може да се добие бесплатно од клиентот користејќи корисничка сметка заштитена со лозинка и соодветните податоци за најава, доколку клиентот создал сметка пред да ја направи нарачката во онлајн продавницата.

7 Информации за технички средства за корекција и поправка на влезните грешки

Пред да ја испрати нарачката за врзување, клиентот секогаш може да ги коригира своите податоци со користење на вообичаените функции на тастатурата и глувчето. Дополнително, сите записи се прикажуваат уште еднаш во прозорец за потврда, а исто така може да се коригираат со користење на нормалните функции на глувчето или тастатурата.

8 Информации за јазиците достапни за склучување на договорот

Германскиот јазик е исклучиво достапен за склучување на договорот.